برگزاری جشنواره ملی ازدواج در زمستان

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مدی//رکل دفتر ازدواج و تعال//ی خانواده وزارت ورزش و جوان//ان با بیان اینکه جش//نواره ازدواج و خانواده به تعوی//ق افتاده، گفت: به علت انجام دو برنام//ه مهم در این وزارتخانه مانند نشس//ت اعضای دولت با جوانان،برگزاری جشنواره ازدواج به دی یا دهه فجر موکول شد.

ناص//ر صبحی قره ملکی در گفتوگو با ایس//نا اف//زود: تاکنون بی//ش از 380 اثر برای ش//رکت در جش//نواره ملی ازدواج ارائه ش//ده، داوران نیز مشخص ش//دهاند اما مهلت دریافت آثار به پایان نرسیده است.

وی تاکی//د ک//رد: عالقهمندان برای ش//رکت در این جش//نواره میتوانند تا ی//ک هفته پیش از برگزاری جش//نواره، آثار خود را ارس//ال کنند چون دستهبندیهای آثار مشخص است بنابراین میتوان آنها را پس از دریافت، داوری کرد.

بنابرای//ن گ//زارش، پی//ش از ای//ن محمدرضا رس//تمی، معاون س//اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوان//ان- گفت//ه ب//ود: قصد داش//تیم جش//نواره مل//ی ازدواج را در هفته ازدواج (31تا 19 ش//هریور) برگزار کنیم و تم//ام مقدمات آن را فراه//م کرده بودی//م ولی در نهای//ت تصمیم گرفتی//م که برپای//ی این جش//نواره را به تعویق بیندازی//م چراکه آثار و خدم//ات تعداد زیادی از فعاالن حوزه ازدواج ک//ه عملکرد آنها در ارتباط با ساختارهای دولتی نیست، به جشنواره ارسال نشده و تعدادی از شرکتکنندگان خواستار مهیا شدن ش//رایط برای ارسال آثار خود به جشنواره ازدواج ش//دند، بنابراین تصمیم به تمدید مهلت ارس//ال آثار را گرفتهایم تا ام//کان ارائه و داوری آثار مختلف بخش خصوصی و حتی فردی فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.