معرفی خوراکهای سنتی در نمایشگاه فارس

Tejarat Daily - - صفحه اول -

سومین جشنواره خوراکهای سنتی استان فارس در محل باغ ملی شیراز برپا شده است.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدس//تی و گردش//گری استان ف//ارس گفت: این نمایش//گاه، یک روی//داد تخصصی گردش//گری اس//ت که در زمان کم مس//افر استان با هدف جذب گردشگر و آشنایی با خوراکهای سنتی استان برگزار میشود.

وی با اش//اره به برپایی جش//نواره کش//وری سفره ایرانی؛ فرهنگ گردشگری، استقبال از این جشنواره را خ//وب ارزیابی کرد و افزود: در 2 س//ال گذش//ته جش//نواره ملی س//فره ایرانی فرهنگ گردشگری در شیراز برگزار شده است.

امیری گفت: با توجه به همین اس//تقبال، سومین جشنواره خوراکهای سنتی فارس را از 28 تا 30 آذر با همکاری معاونت فرهنگی ش//هرداری شیراز و خانه فرهنگ جاودان برگزار کردیم.

مدیرکل می//راث فرهنگی فارس، برپایی نشس//ت تخصص//ی «اندراح//واالت ش//یخ ابواس//حاق اطعمه ش//یرازی» را از برنامه جنبی این نمایش//گاه، اعالم و بیان کرد: در این جشنواره تعداد 1۵ غرفه پیشبینی ش//ده که در آنها، خوراکهای سنتی اقوام و ساکنان شهرستانهای اس//تان فارس معرفی و عرضه خواهد میشود.

به گزارش ایسنا، ش//یخ ابواسحاق اطعمه شیرازی، از شاعران شیراز اس//ت که در نیمه دوم سده هشتم هجری قمری در ش//یراز متولد ش//د و چون به شغل پنبهزنی اشتغال داشت به حالج معروف بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.