سخن‹آخر

Tejarat Daily - - صفحه اول -

پیش از این گفته بودیم و باز هم تاکید میکنیم که برای رونق صنعت نمایش//گاهی دو س//ایت که هیچ! باید 4 سایت فعال و حرفهای در نقاط مختلف پایتخ//ت داش//ته باش//یم. ظرفیته//ای برگزاری رویدادهای بینالمللی، ملی و جشنوارههای فروش به قدری گسترده و متعدد است که برگزارکنندگان بدون م//وازی کاری و کمبود مخاطب قادر به ارائه س//رویسهای خود خواهند بود. اگر سایت تهران امروز 80 رویداد موفق را بهطور متوس//ط در طول س//ال برگزار میکند، ش//هر آفتاب نی//ز میتواند تقویمی متشکل از همین تعداد رویداد داشته باشد و به این تریتب ه//ر دو مجموعه برای ارتقای این حوزه به اش//تغالزایی و کس//ب درآمد دست بزنند بیآنکه خطری برای هم داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.