صفر تا 100 دنیا زیر پوشش اینترنت

نخستین همایش بینالمللی «اینترنت اشیا» زیر ذرهبین «گسترش تجارت»

Tejarat Daily - - صفحه اول -

شرکتهای مختلف و افراد متخصص در این نمایشگاه بهرمند شویم. شورای عالی اینترنت اشیا اروپا از سال گذش//ته تا امروز با دانشگاه اصفهان همکاری گسترده خ//ود را آغاز ک//رده و به همین دلیل امس//ال نیز در همایش حضور خواهد داشت. در نمایشگاه قصد داریم از ش//رکتهای مختلفی که دس//تاوردهایی در زمینه اینترنت اشیا داشتهاند، کمک بگیریم.

دبیر نخستین همایش اینترنت اشیا با تاکید اهمیت این موض//وع در آیندهای نزدیک گف//ت: گمان بر آن است تا سال 0202میالدی بازار اینترنت اشیا به 300 میلیارد دالر در سال برسد.

هر روز ش//اهد پیش//رفت و گس//تردهتر ش//دن این موضوع در دنیا هس//تیم به طوری ک//ه اینترنت وارد خودرو، خانه، ورزش، س//المت و حت//ی لوازم خانگی رش//ده و به زودی ش//اهد آن خواهیم بود که در همه وس//ایل ما به نوعی فن//اوری به کار رفت//ه و اینترنت وجود دارد.

وی افزود: همانطور که اش//اره کردیم بحث اینترنت اشیا در س//طح کاربردی جدید است و تا فرصت را از دس//ت ندادهایم باید در این زمینه مشغول به فعالیت ش//ویم. ایران کش//وری اس//ت که هنوز در این زمینه عقبافتاده بهشمار نمیآید و فرصت برای پیوستن به روند پیشرفت جهانی وجود دارد.

برگزاری این اجالس کمک میکند تا از نظر س//طح آگاهی به درجه باالتری برس//یم و سپس با کاربردی کردن اینترنت اش//یا می//زان اش//تغالزایی را افزایش دهیم. در حال حاضر شورای اینترنت اشیا ایجاد شده و بحثهای امنیتی در این حوزه مطرح شده است.

همچنین در سطح علمی نیز دانشگاهها با برگزاری دورهه//ای مختل//ف و همچنی//ن دانش//جویانی ک//ه پروژههای//ی در ای//ن زمینه انجام میدهن//د و برخی شرکتهای خصوصی نیز در زمینه ایجاد نرمافزارهای الزم ب//رای بحث اینترن//ت اش//یا فعالیتهایی انجام دادهاند که هنوز در س//طح پایینی اس//ت و در آینده بیشتر خواهد شد.

منجم//ی در پایان بح//ث امنیت در اینترنت اش//یا را یک//ی از چالشه//ای ای//ن حوزه دانس//ت و گفت: اینترنتاشیا میتواند در برخی از حوزهها باعث ایجاد چالشهای مختلف شود که از مهمترین آنها میتوان به محیطزیس//ت، امنیت اجتماعی، امنیت اطالعاتی ...و اشاره کنیم.

از نظ//ر تئوری همه لوازم و اش//یایی ک//ه ما امروزه از آنها اس//تفاده میکنی//م میتوانند به یک وس//یله همراه با اینترنت تبدیل ش//وند ول//ی از نظر کاربردی باید صالحیت مجهز ش//دن یک وس//یله ب//ه اینترنت را بررس//ی کنیم ت//ا چالشهای مختل//ف گریبانگیر بشریت نشود. را تش//کیل میدهن//د که ام//کان دریاف//ت، تحلیل و بررس//ی دادهه//ای مختلف را فراه//م میکنند تا فرد اس//تفادهکننده بتواند کنترل کامل//ی روی رویههای مختلف داشته باشد.

کنفرانس اینترنت اشیا، فرصتی برای آگاهسازی ‹

سیدامیرحس//ن منجم//ی، دبیر اجرایی نخس//تین همای//ش بینالملل//ی اینترن//ت اش//یا در گفتوگو با «گس//ترش تجارت» گفت: اینترنت اش//یا یک بحث جدید در فناوری اطالعات است که جنبه پژوهشی و کاربردی آن بسیار جدید است و به تازگی به علم روز دنیا پیوسته و باید منتظر باشیم تا در 10 یا 20 سال آینده بیشتر درباره این موضوع بشنویم.

ب//ه دلی//ل جدید بودن ای//ن بحث از 2س//ال پیش تاکنون فعالیتهایی در دانشگاه اصفهان در این حوزه آغاز شده و پیشرفتهایی نیز در این زمینه داشتهایم. در همی//ن زمین//ه تصمیم گرفته ش//د تا نخس//تین کنفرانس اینترنت اشیا در روزهای 30 و 31 فروردین سال آینده برگزار شود.

تا امروز فراخوان مقاالت به صورت بینالمللی ارسال شده، سایت همایش و دبیرخانه نیز به طور مستمر به فعالیت خود ادامه میدهد.

وضعی//ت برنامهها برای برگزاری این همایش تا این لحظه بسیار خوب بوده و میتوانیم به برگزاری موفق آن امیدوار باش//یم. وی درباره اهداف و محورهای این همای//ش نیز گف//ت: محورهای ای//ن همایش به طور کلی س//ختافزار و نرماف//زار اینترنت اش//یا، دادهها، زیرساختها و کاربردهای اینترنت اشیا است. همچنین از مهمترین اهداف این همایش میتوانیم ب//ه ایجاد امکان تبادلنظر و اطالعیافتن از آخرین فعالیته//ای پژوهش//ی و کاربردی در حوزه اینترنت اشیا در ایران و جهان و گس//ترش پژوه//ش، کارب//رد و کس//بوکار اینترنت اش//یا در ایران اشاره کنیم. بهطور کلی به دنبال آن هس//تیم تا سطح آگاه//ی را از ای//ن پدی//ده جدی//د باال ببریم و ش//اید تا س//الهای آینده بتوانیم ای//ن همای//ش را به ش//کل گس//تردهتر و کاربردیتر برگزار کنیم. منجم//ی همچنی//ن ب//ه برگزاری یک نمایش//گاه جانب//ی در طول برگزاری همای//ش اش//اره و اع//الم ک//رد: تبلیغاتی به طور گس//ترده در دانشگاهها و شوراهای اینترنت اش//یا داخل و خارج از کش//ور انج//ام دادهای//م ت//ا بتوانی//م از حضور ای//ن پدیده تا به ام//روز در بخشهای صنعت (بهویژه در ان//واع کارخانههای تولیدی)، ان//رژی و گاز کاربرد فراوانی داش//ته اس//ت. س//ایر محصوالت هوش//مند، محصوالتی ک//ه قابلیت برقراری ارتباط «ماش//ین با ماش//ین» را دارن//د، از قبیل برچس//ب هوش//مند و کنتورهای هوش//مند نیز از فناوری اینترنت اش//یا س//ود میبرند. با اینکه فعالی//ت در حوزه فناوری اینترنت اش//یا از اوای//ل ده//ه 0۹ می//الدی آغاز ش//د، اما اصط//الح «اینترنت اش//یا» را کویناشتون در سال ۹۹۹1میالدی ارائه کرد.

فناوری اینترنتاشیا نقش بسیار مهمی در دنی//ای کارآفرین//ان ب//ازی میکند. کس//بوکارهای متع//ددی برمحور این فناوری راهاندازی ش//دهاند، در حالیکه این مفهوم و ای//ن فناوری در ابتدای راه خ//ود قرار دارد و ه//ر روز بیش از پیش تغییرات و تح//والت جدیدی در آن رخ میدهد. اس//تفاده از این فن//اوری برای کارآفرینان و پژوهش//گران خالق ایرانی یک فرصت گرانبها بهش//مار میرود که میتوان//د به بهبود فضای کس//بوکار و اشتغالزایی در کشور کمک شایانی کند.

اینترنت اشیا چگونه کار میکند؟ ‹

س//عی میکنی//م تا ح//د ام//کان از ارائه مباح//ث تخصصی خودداری کنیم. بس//تر اینترنت اش//یا ب//ر امواج رادیویی بیس//یم قرارداده شده که به دستگاههای مختلف ای//ن ام//کان را میدهد تا از طریق اینترنت با یکدیگر ب//ه ارتباط برق//رار کنن//د. این بس//تر شامل اس//تانداردهایی مانن//د وایف//ای، بلوت//وث کممصرف، ‪NFC، RFID‬ و اس//تانداردهایی مانند ZigBee و,Z-Wave 6LoWPLAN است که ش//اید تاکنون اسم آنها را هم نشنیده باشید.

پ//س از ای//ن الی//ه، سنس//ورهای حرکت//ی، قفل «در»ه//ا ی//ا حت//ی چراغه//ای روش//نایی قراردارن//د. در برخ//ی موارد ممکن اس//ت از ی//ک هاب مرکزی ب//ه منظور ایجاد بس//تر ب//رای برقراری ارتب//اط میان دس//تگاههای مختلف بهرهگرفته ش//ود. درنهایت س//رویسهای ابری الیه نهایی

از‌مه ‌مترین‌ اهداف‌این‌ همایش‌م ‌یتوانیم‌ به‌ایجاد‌امکان‌

تباد ‌لنظر‌و‌ اطال ‌عیافتن‌از‌ آخرین‌فعالی ‌تهای‌

پژوهشی‌و‌ کاربردی‌در‌حوزه‌ اینترنت‌اشیا‌در‌ ایران‌و‌جهان‌اشاره‌

کنیم

«اینترنت اشیا» فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی (انس//ان، حیوان یا اش//یا) قابلیت ارسال داده ازطریق ش//بکههای ارتباط//ی، اعم از اینترنت یا انواع دیگر، فراهم میش//ود. اینترنت اشیا یک فناوری در حال ظهور و گس//ترش است که این گسترش هر 2 حوزه پژوهشی و کاربردی را شامل میشود. بنابر برآوردها، در سال 0202میالدی بازار « IoT »به باالتر از 003میلیارد دالر در سال خواهد رسید. در آینده نزدیک، حضور اینترنت اشیا در زندگی روزمره بس//یار محسوس خواهد ب//ود. بنابراین و با توجه ب//ه نوپایی این ح//وزه، س//رمایهگذاری علمی و فنی در آن میتواند باعث ایجاد مشاغل نو شود. همچنی//ن پژوهشهای علم//ی در این ح//وزه در ایران و جهان به س//رعت در حال رشد است.

اینترنت اشیا را بیشتر بشناسید ‹

فن//اوری اینترنت اش//یا نی//ز با همین فلسفه توسعه یافته است. دریافت، ثبت و ارس//ال اطالعات بروز و لحظهای برای اس//تفاده، تحلی//ل و بهب//ود محصوالت و خدم//ات و البت//ه در نهای//ت ب//رای استفاده مصرفکنندگان انجام میشود! ورزش//کاری ک//ه در طول ی//ک برنامه تمرین//ی ح//رکات فیزیک//ی و تغییرات داخلی بدنش مورد مطالعه قرار میگیرد؛ ش//امپانزهای که موضوع ی//ک پژوهش علمی اس//ت یا قفس//ه ویژه کنسروهای ماه//ی در یک خوار بارفروش//ی یا باک بنزین هوش//مند یک خودروی س//واری که خالی شدن خود را گزارش میدهند! اینها همگی با اس//تفاده از فناوری اینترنتاش//یا قادر خواهند بود اطالع//ات الزم را به ص//ورت لحظهای به ه//ر پایگاه دادهای که به آن متصل ش//ده باشند، در هر نقطهای از دنیا ارسال کنند.

فرآیند ارسال دادهها در فناوری اینترنت اشیا نیازی به تعامل «انسان با انسان» یا «انسان با رایانه» نخواهد داشت و دادهها به طور اتوماتیک و بر اساس تنظیمات انجام شده و در زمانهای مشخص (به طور معمول دائم و لحظهای) ارسال میشوند. ظهور پدیده اینترنت اشیا یکی از هزاران نتیجه گسترش اینترنت و البته توسعه فناوریهای بیسیم ‪)Wireless Technologies(‬ و س//امانههای میکروالکترومکانیک//ی -(Micro ‪)electromechanical Systems‬ است.

بهدلیل قابلیتهای فراوانی که در تعامالت «ماشین با ماش//ین» در فناوری اینترنت اش//یا موجود اس//ت،

«اینترنت اش/یا» اصطالحی است که در چند سال اخیر شاید زیاد از آن شنیده باشیم ولی هنوز کاربرد این لغت و این پدیده نوظهور برای همگان مش/خص نش/ده و نیاز به آگاهس/ازی بیش/تر دارد. اینترنت اش/یا این روزها بیش/تر به طور پژوهشی شناخته میش/ود ولی با برگ/زاری...

محمد امین زمانی نمایشگاه و رویداد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.