شوک خطرناک به قلب گردشگری

«گسترش‹تجارت»‹از‹تاثیر‹نوسانات‹ارزی‹بر‹صنعت‹گردشگری‹گزارش‹م‹یدهد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

زینب عزیزخانی، کارشناس گردش//گری ب//ه «گس//ترش تجارت» گف//ت: زمانی که نرخ ارزها تغییر کند مردم در سفر کردن دچار تردید میش//وند و ترجیح میدهن//د تا زمان آرام ش//دن بازار ارز و برگشتن نرخ ارز ب//ه قیمت س//ابق از س//فر ک//ردن اجتناب کنن//د. او اف//زود: بهطور کل//ی تقاضا برای س//فرهای خارجی کم میشود اما سفرها داخلی با افزای//ش تقاضا روبهرو میش//وند. در زمینه تورهای خارجی م//ردم باید هزینههای خ//ود را با دالر یا یورو پرداخ//ت کنند و افزایش نرخ ارزها س//فرها را گرانتر میکند. عزیزخانی اظهار کرد: س//فرکردن برای مردم ضروری به ش//مار نمیآید و در ص//ورت کاهش ارزش پول کش//ور مردم س//فرهای خود را کاهش میدهند. بهطور کل//ی با کاهش ق//درت خرید، بازار س//فرهای خارجی کم میشود.

او راه//کار کاه//ش س//فرهای خارج//ی را تمرک//ز آژانسهای گردشگری بر روی سفرهای داخلی دانست و اظهار کرد: آژانسهای گردشگری باید با برنامهریزی و ارائه بس//تههای س//فرهای داخلی کاهش س//فرهای خارج//ی را جبران کنند. بهعن//وان نمونه کیش اکنون مقصد سفر بسیاری از گردشگرانی است که در گذشته به ترکیه سفر میکردند.

این کارشناس گردشگری در ادامه بیان کرد: به عقیده من اگر ارزهای خارجی گران ش//ود گردشگری داخلی تقویت میش//ود. متاسفانه آژانسهای گردشگری ما به اندازهای که برای س//فرهای خارجی تبلیغات میکنند سفرهای داخلی خود را معرفی نمیکنند.

او تاثیر مثبت نوسانات ارزی روی گردشگری داخلی را به ش//رط فراهم کردن زیرس//اختهای م//ورد نیاز دانس//ت و گفت: ب//ا برنامهریزیهای مناس//ب و فراهم کردن امکان//ات مورد نیاز میتوان از افزایش نرخ ارزها به نفع گردشگری داخلی استفاده کرد. خدماترس//انی نامطلوب و بیکیفیت را نمیپذیرند و حوزههای مختلف فعال در زمینه گردش//گری به ناچار کیفیت خدمات خ//ود را افزایش میدهند. دبیر کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور ادامه داد: زمانی که کیفیت خدماترس//انی در صنعت گردش//گری افزایش یابد س//طح رضایت گردش//گران خارجی از خدمات گردشگری کشور افزایش مییابد.

‹پرهیز‹از‹سفر‹به‹دلیل‹نوسانات ‹

مطهر با اش//اره به تاثیر منف//ی افزایش نرخ ارز روی گردش//گری داخلی اظهار کرد: افزایش نرخ ارز موجب میش//ود قدرت خرید م//ردم کاهش یاب//د، زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یابد میزان س//فرهای داخلی آنها نی//ز کمتر میش//ود. همچنین نوس//انات نرخ ارز امنی//ت روانی مردم را کاه//ش میدهد و مردم اگر هم قدرت مالی داشته باش//ند به دلیل امنیت روانی کم و وحشت از کم شدن ارزش پولی که دارند از سفر کردن پرهیز میکنند.

وی اف//زود: از طرف//ی زمان//ی ک//ه ن//رخ ارز افزایش مییاب//د آژانسهای گردش//گری یا فعاالن//ی که قصد داشتند در نمایشگاهها به تبلیغات و بازاریابی بپردازند به جای ش//رکت در چند نمایش//گاه تنها به شرکت در یک نمایش//گاه بس//نده میکنند و نوسانات نرخ ارز در بازاریابی گردشگری نیز تاثیر منفی میگذارد.

او با اشاره به تاثیرات مثبت ثبات نرخ ارزها بیان کرد: ثبات اقتصادی در برنامهریزیهای بلندمدت و تبادالت اقتصادی به صنعت گردشگری کمک میکند. حتی اگر نرخ ارز گران باشد اما ثبات داشته باشد بهتر از تغییر و نوس//انات قیمت ارز بوده و ثبات ارز میتواند به صنعت گردشگری در رونق و رشد تجاری کمک کند.

‹تقویت‹سفرهای‹داخلی‹با‹افزایش‹ارزها! ‹

برخی دیگر از کارشناس//ان گردش//گری افزایش نرخ ارزهای خارجی را به نفع گردش//گری داخلی میدانند، چراکه قدرت مردم برای سفرهای خارجی کم میشود پس به س//فرهای داخلی جذب میشوند. این در حالی است که نوسانات ارز برای صنعت گردشگری مشکالت و چالشه//ای بس//یاری ایج//اد میکن//د و حت//ی اگر سفرهای داخلی نیز افزایش یابد گردشگری تورهای خارجی زیان بسیاری خواهند دید. از طرفی اگر نرخ ارز کاهش یابد آژانسهای گردشگری سود میکنند. برخی آژانسهای گردشگری قیمتهای خود را ب//ه دو ارز یورو و ریالی میبندند، این آژانسها متحمل ضررهای کمتری میشوند.

مطهر اظهار کرد: به طور کلی با افزایش نرخ ارزهای خارج//ی قدرت خرید مردم کاهش یافته و تقاضا برای س//فرهای خارجی و داخلی کم میشود. از سوی دیگر زمانی که ارزش ارزها افزایش مییابد ایران به مقصدی ارزانقیمت برای س//فر تبدیل میشود. بهعنوان نمونه اگر قیمت همبرگر ۵۱هزار تومان باش//د با افزایش نرخ ارز برای گردشگران خارجی ۲ یورو و با کاهش نرخ ارز ۵ یورو میشود.

وی اف//زود: ب//ه ط//ور کلی زمان//ی که ن//رخ ارز باال میرود بس//یاری از فعاالن گردش//گری قیمت خدمات و کااله//ای خود را افزای//ش میدهند و بهطور ناگهانی قیم//ت هتلها و رس//تورانها باال م//یرود اما کیفیت خدماترس//انی تغیی//ری نمیکند. بس//یاری معتقدند ایران کشور ارزانی برای س//فر است اما خدماترسانی م//ا مطلوبیت چندانی ندارد و نس//بت به خدماتی که ارائه میدهیم ارزان نیستیم چراکه به میزانی که پول دریاف//ت میکنیم، خدمات مطلوب ارائه نمیدهیم. مطهر درباره این نظریه که هرچه مردم کمتر س//فر خارجی بروند به نفع صنعت گردشگری کشور است، تصریح کرد: اگر سفرهای خارجی مردم کاهش یابد به هیچ عنوان به نفع گردشگری داخلی کشور نیست. ای//ن تفکر که س//فر مردم به دیگر کش//ورها به ضرر گردشگری داخلی اس//ت را باید تغییر دهیم. نخست آنکه مردم هرکشوری حق سفر به دیگرکشورهای دنیا را دارن//د، دوم آنکه مردم اگر س//فرهای خارجی نروند ایزوله میش//وند، به لحاظ فرهنگی عق//ب میمانند و سطح مطالبات آنها پایین میآید.

او اف//زود: زمانی که مردم به دیگر کش//ورها به ویژه کشورهای توسعهیافته سفر میکنند، با استانداردهای خدماترس//انی در زمینه گردشگری آشنا میشوند، به این ترتیب زمانی که در داخل کشور نیز سفر میکنند

ب//ه عقی//ده بس//یاری ب//ا کاه//ش ارزش پ//ول کش//ور، ایران ب//ه مقصدی ارزانقیمت تبدیل میش//ود. هتلداریها، رس//تورانها و دیگ//ر مراک//ز خدماتی ب//ا افزایش ن//رخ ارز قیمته//ای خ//ود را افزایش میدهند اما بر کیفیت خدمات خود نمیافزاین//د. بنابراین با در نظ//ر گرفتن کیفیت خدمات نمیت//وان گفت ایران مقصد ارزانی بهش//مار میرود. از س//وی دیگر در س//الهای گذش//ته کاهش ارزش توم//ان منج//ر به ج//ذب گردش//گران خارجی نش//ده بلکه پ//س از افزایش ناگهانی نرخ ارزها ش//مار گردشگران خارجی به کشورمان کاهش یافته است. ‹‹نوسانات‹چالش‹زا

بهطور کلی نوسانات ارزی به ضرر فعاالن گردشگری و این صنعت تمام میش//ود. برنامهه//ای بلندمدت را مختل کرده و فعالیتهای اقتصادی آن را دچار چالش میکند.

مهس//ا مطه//ر، دبی//ر کان//ون انجمنه//ای صنفی راهنمایان گردش//گری سراس//ر کش//ور به «گسترش تجارت» گفت: بهطور معم//ول هزینه تورهای ورودی به یورو پرداخت میش//ود و آژانسهای گردش//گری با توجه به نرخ ارز، رقم متوسطی را در نظر میگیرند که نوسانات ارز به کسب و کار آنها صدمهای وارد نکند.

وی افزود: اگر نوس//انات ارز بسیار زیاد باشد بهعنوان نمونه دالر از ۳هزار تومان ناگهان ۴هزار تومان ش//ود، آژانسه//ا و فع//االن

نوس/انات نرخ ارز فعالیت صنایع مختل/ف را دچار چالش میکند چراکه بهطور کلی هر صنعتی نیازبه محصوالت و مواد اولیهای دارد که باید از خارج کش/ور با ارزه/ای خارج/ی بهوی/ژه دالر و ی/ورو خریداری ش/وند. در س/الهای اخیر سرمایهگذاران خارجی بسیاری تمایل به مشارکت یا...

زینب عزیزخانی

سفرکردن‌برای‌مردم‌ضروری‌به‌شمار‌نمی‌آید‌و‌در‌صورت‌کاهش‌ ارزش‌پول‌کشور‌مردم‌سفرهای‌خود‌را‌کاهش‌م ‌یدهند

مهسا مطهر

زمانی‌که‌قدرت‌خرید‌مردم‌کاهش‌یابد‌میزان‌سفرهای‌داخلی‌ آنها‌نیز‌کمتر‌می‌شود

صبا رضایی نمایشگاه و رویداد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.