‌لزوم‌نگرش‌علمی ‌به‌گردشگری‌

Tejarat Daily - - صفحه اول -

گسترش تجارت: نشست خبری نخس//تین س//مینار و جش//نواره گردش//گری علم//ی ب//ا رویک//رد توس//عه تعامالت بینا فرهنگی در آخرین روز آذر در دانش//گاه علم و فرهنگ برگزار ش//د. این نشست با ۵۵ دقیقه تاخیر و بدون حضور حس//ن انصاری مدیرعامل هلدینگ گردش//گری مارکوپولو، برگزارکننده اصلی این نشست برگزار شد. منوچهر جهانیان، رییس دانشگاه علم و فرهنگ با عذرخواهی بابت تاخیر در شروع برنامه گفت: امروزه گردشگری بهعنوان یک صنعت علمی مطرح شده و نگاه به مقوله گردشگری باید زیربنای علمی داشته باشد تا در تعامالت گردشگری با دنیا عقب نمانیم.

او افزود: اکنون در مراحل اولیه علمی کردن گردشگری در کش//ور هس//تیم و جش//نواره گردش//گری علمی نیز ب//ه همین منظور برگزار میش//ود. جهانی//ان اظهار کرد: زیربناه//ا، س//اختارها و امکانات گردش//گری باید بهطور علمی توس//عه یافته و صنعت گردشگری در مراکز علمی، پژوهش//گاهها و حوزهه//ای مختلف علمی مورد بررس//ی و تحقی//ق ق//رار گی//رد. او اف//زود: ایران دارای پزش//کان ماه//ر و مراکز پزش//کی تخصصی و حرفهای اس//ت. این توانمندیهای علمی در همایش گردشگری علمی مورد بررس//ی قرار میگیرند. همچنین توانمندیها، چالشها و افقهای روش//ن گردش//گری علمی نیز در این همایش مطرح میشوند. جهانیان بیان کرد: در گردشگری علمی و توسعه پایدار مقولههایی مانند حفاظت از محیط علمی و فرهنگی و محیطزیس//ت نیز مورد بحث قرار میگیرند. او با اش//اره به تاثیر گردش//گری در دیپلماس//ی فرهنگی اظهار کرد: گردش//گری نقش بسیار موثری در دیپلماسی فرهنگی داشته و بر روابط دیپلماتیک کشورهای مختلف تاثی//رات مثبتی بر جای میگذارد. توس//عه گردش//گری همچنین نقش بسیار موثری در بهبود روابط بین کشورها و همکاریهای مش//ترک آنها برجای میگذارد. جهانیان با اش//اره به لزوم علمی کردن بازاریاب//ی بیان کرد: اکنون باید روند بازاریابی را از ش//یوه سنتی به علمی تغییر دهیم. بازاریابی و تبلیغات محورهای توسعه گردشگری هستند و دانش//گاهها و موسسه های علمی نیز میتوانند به علمی شدن بازاریابی کمک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.