سخن‹پایانی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

صنعت گردش//گری نی//ز مانند دیگ//ر صنایع نیازمن//د ثبات در هر زمین//های ازجمله پایداری حوزه ارز است. بدون شک نوسانات مالی بهدلیل ایج//اد تغییرات ناپایدار در س//اختار این صنعت اجازه به رونق رس//یدن و حرکت رو به جلو را از متولیان امر خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.