ظرفیتهای همکاری مشترک بانکی-پتروشیمی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

اهمیت صنعت پتروشیمی با توجه به ذخایر عظیم نفت خام و گاز طبیعی در ایران بر کس//ی پوش//یده نیس//ت. از سوی دیگر بانک توس//عه صادرات پروژههای پتروشیمی بس//یاری را تامین مالی کرده بنابراین نیاز به اطالعات روز جهان//ی از این بازار و صنعت مهم، یکی از اولویتهای بدنه تصمیمس//ازی و مدیریتی بانک توسعه صادرات بهشمار میرود که در نشس//تی تخصصی به بررس//ی این موارد با حضور مدیران بانک توسعه صادرات پرداخته شد. در این نشست حس//ین امامی، مدیر روابط عمومی بانک توسعه صادرات؛ برگ//زاری این قبیل جلس//ات در صنایع مهم و برجس//ته را ایده مدیرعامل بانک عن//وان کرد و گفت: در س//ند چش//مانداز افق ۴۰۴1، ای//ران بزرگترین کش//ور تولیدکننده محصوالت پتروش//یمی از لح//اظ ارزش در منطقه تعیین ش//ده که باید ب//رای نیل به این هدف، یکی از ابزاره//ای مهم را تجمیع، مدیری//ت و تخصیص منابع بهش//مار آورد. همچنین در گ//زارش مرکز پژوهشهای مجلس نی//ز رویکرد غالب توس//عه این بخش در مس//یر بهرهبرداری از منابع داخلی و زیرزمینی برش//مرده ش//ده اس//ت. امام//ی در ادام//ه افزود: در س//ال گذش//ته رقمی نزدی//ک به 5درص//د از گاز طبیعی مصرفی در کش//ور به صنایع مختلف پتروشیمی تزریق شده، ولی با همین رقم محدود، نزدیک به ۰۴درصد از ارزآوری غیرنفتی کش//ور را ش//اهد بودیم که نش//ان میدهد در صادرات غیرنفتی، میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی مهمترین جایگاه را ب//ه خود اختص//اص دادهاند. در ادامه این نشس//ت رضا س//اعدیفر، مدیر ام//ور اعتبارات بانک توس//عه صادرات گفت: هماکنون در بانک توسعه صادرات صنایع مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار دادهایم تا بتوانیم ضمن انتخاب بهتری//ن گزینهها و همچنین توجیه فنی و اقتصادی آنها، پرتفوی داراییهای بانک را به بهترین ش//یوه جهت ابالغ طرحریزی کنی//م. ویژگیهای صنایع مختلف، بررس//ی رویکرده//ای صادرات//ی و ارزآوری، مزیتهای نس//بی و تجاری و همچنین چارچوبهای کلی بس//یاری از صنایع همچ//ون صنایع نفت، گاز و پتروش//یمی، صنایع غذایی، توریسم و گردش//گری و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندس//ی به کشورهای دیگر در دستور کار کارشناسان این بانک قرار دارد و این قبیل نشس//تها میتواند فضای بهتری را پیش روی مدیران و تصمیمس//ازان بانک توسعه صادرات ترس//یم کرده و نمایش دهد. در ادامه این نشست رضایی به معرفی ویژگیهای صنعت پتروشیمی کشور و ضمن اشاره به تاریخچه آن به جایگاه ایران در ذخایر نفت و گاز جهانی، بررس//ی ذخایر خاورمیان//ه، موقعیت ایران در صنعت پتروش//یمی در منطقه و جهان و شرایط تولید و راندم//ان اجرایی واحدهای پتروش//یمی پرداخت. وی عنوان کرد: در کش//ور ما 51 واحد پتروش//یمی مش//غول ب//ه فعالیت هس//تند. این در حالی اس//ت ک//ه خاورمیانه یک پنج//م تولید کل جهان و ایران نی//ز یک پنجم تولید خاورمیان//ه را به خود اختصاص داده یعنی ایران به تنهایی ۴درصد از تولیدات محصوالت پتروش//یمی در جهان را به خ//ود اختصاص داده در حالی ک//ه فقط تنها یکدرصد از جمعیت و وسعت دنیا را در اختیار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.