آغاز خرید 20 هزار تن پرتقال شب عید

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مرحله نخست آگهی مناقصه خرید 02هزار تن پرتقال درجه یک برای ذخیره شب عید آغاز شد.61 مرکز خرید آماده خرید تضمینی پرتقال هستند. نرخ تضمینی خرید پرتقال درجه یک 834 توم//ان در هر کیلوگرم اس//ت. پرتقالها باید غیریخ زده، بدون پوس//یدگی و در اندازه متوس//ط 180 تا 200 گرم باشد. باغداران باید به شرایط پرتقالهای درجه یک توجه کنند و این می//وه را در جعبههای 9 تا01 کیلو گرم//ی دارای 2 ردیف قرار دهند. این میوه به صورت اس//تاندارد در سردخانههای استان نگه//داری میش//ود، بهطور یقین از ف//ردا وضعیت بازار ملته//ب مرکبات مطلوبتر میشود. اعتبار خرید میوه شب عید تامین شده است و باغداران پول خود را بهصورت نقدی دریافت میکنند. خرید 01هزار تن پرتقال نیز در مرحله دوم با انتش//ار آگهی مناقصه انجام میش//ود. مازندران 011هزار هکتار باغ مرکبات دارد و پیشبینی شده است امسال 2میلیون و 005تن محصول از آنها برداشت شود./ایسنا

محمدرضا کریمی مدیر تعاون روستایی مازندران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.