‌سرمایه‌گذاری‌کویت‌ در‌بازارهای‌مالی‌انگلیس‌

Tejarat Daily - - صفحه اول -

براس//اس گزارشهای منتش//ر ش//ده، سازمان س//رمایهگذاری کوی//ت، ۷۵۱میلی//ارد دالر از داراییه//ای خ//ود را در بازاره//ای مالی انگلیس س//رمایهگذاری کرده که بخش اعظم آن مربوط به س//هام و اوراق بهادار اس//ت. به گ//زارش ایرنا ب//ه نقل از نش//ریه القب//س، نمایندگی س//ازمان سرمایهگذاری کویت در لندن سرمایهگذاریهای کالن//ی برابر با ۷۵۱میلی//ارد دالر را اداره میکند که ح//دود ۰9درصد آن (34۱میلی//ارد دالر) در بخش بازار س//هام و اوراق بهادار است. کویت در حال حاضر بی//ش از ۱3میلیارد دالر ذخایر ارزی در اختیار دارد که پش//توانهای قوی برای اقتصاد این کشور است و موجب حفظ ارزش دینار کویت بهعنوان گرانترین ارز دنیا ش//ده است. کویت در دوره گران//ی به//ای نفت موفق ش//د ذخایر مالی گس//تردهای را مهیا س//ازد و در حال حاضر سعی میکند با در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی اصالحگرایانه، مانع هدر رفتن منابع مالی ش//ود. س//رمایهگذاریهای کویت بیش//تر در کشورهای غربی ازجمله امری//کا و انگلیس بوده و به عقیده کارشناسان ش//رایط اقتصادی کویت به تحوالت اقتصادی این کش//ورها گره خورده است. سازمان سرمایهگذاری کویت بهعنوان یک سازمان دولتی، وظیف//ه مدیریت داراییها و س//رمایهگذاریهای خارج//ی ای//ن کش//ور را برعه//ده دارد و یکی از ثروتمندترین نهادهای مالی در این کشور شناخته میشود. سازمان سرمایهگذاری کویت در چندین ش//رکت چندملیتی معتبر دارای س//هام است که ب//رای نمونه میتوان به س//یتیگروپ (۶درصد)، مریل لینچ 4/8( درص//د)، دایملر (۶/۷ درصد) و بیپی (۵۷/۱درصد) اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.