چین، متهم ردیف اول وقوع حمالت سایبری

حمالت‹با‹تنت‹«میرای»‹۰۰۹‹هزار‹کاربر‹آلمانی‹را‹نشانه‹رفت

Tejarat Daily - - صفحه اول -

با ای//ن وجود همچنان اس//تفاده از تجهیزات اینترنت اشیا با سیس//تم امنیتی ضعیف در جهان ادامه دارد و با اس//تفاده از همین ضعف نیز هکرهای باتنت میرای که در واقع بدافزاری متن باز است و قابلیت ویرایش و بهبود دارد، همچنان به هک دس//تگاهها و تجهیزات یادش//ده ادامه میدهند تا بتوانند به اهداف خود دست یابند.

‹حمالت‹سایبری‹به‹ایران‹رسید ‹

دامنه این حمله س//ایبری با چند روز تاخیر سرانجام به ایران نیز رس//ید و ش//رکتهای ارائه دهنده اینترنت را که از مودمهای زاکس//ل استفاده میکردند دچار چالشی تازه کرد. با وجود پیگیریهای بس//یار، شرکتهای ISP ایرانی در این زمینه سکوت کردند و حاضر به گفتوگو نشدند اما نگاهی به صفحات اجتماعی این ش//رکتها نشان داد آنان بدون اشاره مس//تقیم به نوع حمالت سایبری انجام شده، از حمالت//ی یاد کردند که برخی از ش//بکههای اینترنتی و زیرس//اختهای ارتباطی کشور را نش//انه رفته است. این ش//رکتها در مواجهه با مش//ترکان خود راه حل مقابله با حمالت س//ایبری را بروزرس//انی آنتیویروس، بروزرسانی سیس//تم عامل رایانه ش//خصی و موبایل، اجتناب از نصب نرمافزارهای تایید نشده و ناشناخته و خودداری از ورود به سایتهای مشکوک با هشدار آنتی ویروس اعالم کردند. در این میان بروزرسانی جدید زاکسل نیز کارساز بود و مشکل ش//رکتهای ارائهدهنده اینترنت ایرانی را برطرف کرد، اما نباید فراموش کرد تا زمانی که کیفیت دستگاههای اتصال ب//ه اینترنت ب//ا قابلی//ت کنت//رل از راه دور افزایش نیابد، همچنان این ابزارها در معرض حمالت سایبری قرار دارند.

منبع: Threatpost ‹‹‹خطر‹حمالت‹سایبری‹به‹قوت‹خود‹باقی‹است

آنطور ک//ه جوهانس//ون آلریش، رییس پژوهش//گران SANS و مدی//ر این مرکز امنیتی میگوید این حمالت به دلی//ل وجود نقص در روتر (دس//تگاه اتصال کاربر به اینترن//ت) تایوان//ی دو ش//رکت آرکادی//ان تکنولوژی و زاکسل رخ داد. آلریش همچنین هشدار میدهد: هکرها میتوانن//د با اس//تفاده از کنت//رل از راه دور روترهای با پ//ورت باز ۶۴۵۷ را مورد حمله قرار دهند و تا زمانی که اصالحات الزم در این روترها انجام نشود، همچنان خطر حمالت س//ایبری به قوت خود باق//ی میماند؛ همانگونه ک//ه در روزهای گذش//ته حم//الت این پ//ورت به طور قابلمالحظهای افزایش یافت و همچنان نیز این حمالت در سراسر جهان ادامه دارد.

این پژوهش//گر امنیتی در ادامه سخنان خود میگوید: حمالت موفق باعث میشود هکرها هر آنچه را بخواهند انج//ام دهن//د. در جریان ای//ن حمالت آن//ان میتوانند ترافیک اینترنت قربان//ی را به خود اختصاص دهند یا از روتر قربانی برای انجام یک حمله س//ایبری به مقصدی دیگر اس//تفاده کنند یا بدتر از آن بدون آنکه کاربر مطلع ش//ود، به راحتی آنان را شریک حمالت سایبری خود به مقاصد دیگر قرار دهند.

پس از حمله گسترده چند ماه گذشته باتنت میرای، کارشناس//ان درباره ضعف امنیتی دس//تگاههای اینترنت اش//یا هش//دار دادن//د و عامل اصل//ی آن را اس//تفاده از دس//تگاههای ارزان و بیکیفیت دانس//تند. در این میان نوک پیکان اتهامات همچنان به س//وی چین اس//ت که با ورود به فناوری س//اخت تجهیزات اینترنت اشیا اقدام به ساخت دستگاههایی ضعیف و بیکیفیت کرده است.

‹سابقه‹حمالت‹بات‹نت‹میرای ‹

این نخستین حمله هکرها بر بستر باتنت میرای نبود و پیش از این نیز چند حمله س//ایبری گسترده از سوی این باتنت گزارش ش//ده بود. باتنت در واقع ش//بکهای اس//ت که به منظور حمالت س//ایبری و به وس//یله هکر ایجاد میش//ود. در این روند هکر ب//ا نصب نرمافزار و برنامههای مختلف روی سیس//تم کاربران، بدون اطالع آنان از سیستمهای آنها برای اهداف خود استفاده میکن//د. باتنت ویرایش ش//ده میرای ماه گذش//ته از س//وی هکرها به منظور کنترل ارتب//اط از راه دور (هایج//ک) در اینترنت اش//یا و دوربینهای امنیتی مورد استفاده قرار گرفته و دسترس//ی بخشی از کاربران امریکای//ی را ب//ه اینترنت از بی//ن برد. در جری//ان ای//ن حمالت که ب//ا اس//تفاده از تجهیزات اینترنت اشیا انجام شد، بسیاری از س//ایتها از جمله توئیت//ر، نتفلیکس، اس//پاتیفای، ردی//ت، پینترس//ت، پیپال و نیویورکتایمز از دسترس خارج شدند و از آنجایی که بس//یاری از دستگاههای متصل به اینترنت، سیس//تم رمزگ//ذاری ضعیفی دارند، باعث شد دسترسی و کنترل هکرها به آسانی انجام شود. جالبتر آنکه با وجود وسعت گرفتن حمالت سایبری مشابه، هنوز هم ساختار ایمنی این تجهیزات تغییر نکرده و همچنان کارشناسان درب//اره ضع//ف امنیتی تجهی//زات اینترنت اش//یا تذکر میدهند.

حمالت س//ایبری به پای ثابت رخداده//ای اینترنتی تبدیل ش//ده و روزانه آمار گوناگون//ی از این حمالت در سطح جهان گزارش میشود. اما یکی از پرسروصداترین حمالت س//ایبری اخیر را میتوان حمله سایبری باتنت میرای )Mirai( دانست که باعث آفالین ش//دن ۰۰۹ هزار کاربر خانگی آلمانی در فضای اینترنت ش//د. این حمله اینترنتی که بیشتر مودمهای مدل 12۰2 و 1312 را م//ورد هدف ق//رار داده بود، به وس//یله بروزرس//انی بعدی فریم ور زاکسل حل و ارتباط کاربران دوباره از س//ر گرفته شد، اما به نظر میرس//د هنوز ه//م میلیونها کاربر در سراسر جهان در معرض اینگونه حم//الت قرار دارند. اداره فدرال آلمان نیز در این زمینه س//کوت خود را شکس//ت و اع//الم ک//رد سیس//تمهای حکومتی نیز موردحمله میرای قرارگرفته اما آسیبی به آنان واردنشده است.

در حم//الت می//رای، وبس//ایتها، سرویسها و زیرساختهای اینترنتی با هم مورد حمله ق//رار میگیرند و از آنجایی که مودمهای قربانی مجهز به سیستم کنترل از راه دور هستند، طعمه خوبی برای هکرهای میرای به ش//مار میروند، ب//ه همین دلیل مودمه//ای قربانیان هر ۵ دقیق//ه یک بار از کار میافتند و بنابر آنچه پژوهش//گران مرکز امنیتی ‪SANS Internet‬ میگویند همچنان ش//مار بسیاری از کاربران اینترنتی در سراسر جهان در خطر حمله سایبری قرار دارند.

با وجود وسعت گرفتنحمالت سایبریمشابه، هنوز هم ساختار ایمنیتجهیزات اینترنتاشیا تغییرنکرده و همچنان کارشناساندرباره ضعف امنیتی این تجهیزاتتذکر

میدهند

سارا رشادیزاده تجارت کالن

در چند هفته گذش/ته حمالت س/ایبری جدیدی در جهان رخ داد که منجربه قطع شدن ارتباط اینترنتی کاربران مختلف در اروپا شد. دامنه این حمالت چند روز بعد به ایران نیز رسید و ارتباط کاربران اینترنتی را دچار اختالل کرد. این حمله س/ایبری که از س/وی باتنت (ش/بکه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.