فروردین‹79؛‹ورود‹نخستین‹ایرباس‹نو‹به‹کشور

Tejarat Daily - - صفحه اول -

داش//تهایم. ب//ه گفت//ه او در مجموع میتوان ب//ه افزایش 19 درصدی مس//افر و رش//د 11 درص//دی نشس//ت و برخاس//تها در 8 ماه گذش//ته اش//اره کرد. مدیرعامل ش//رکت فرودگاهها ادامه داد: در س//الهای گذش//ته ش//اهد بحران غیرعملیاتی ش//دن سامانههای نشس//ت و برخاست هواپیماها به دلیل نداشتن هواپیم//ای فالیتچک بودیم که با خریداری این هواپیما در ماههای گذش//ته تمام س//امانههای نشس//ت و برخاس//ت چک ش//ده و وضعیت پروازها مناسب است. وی به ارزیابی سطح خدماتدهی به مسافران هوایی اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته در زمینه س//رویسدهی به مسافران ارزیابی دقیقی انجام نمیش//د اما در حال حاضر نخستین فرودگاه کش//ور وارد ردهبندی جهانی در زمینه خدماترسانی به مسافر شده است.

مدیرعامل ش//رکت فرودگاهها به اجرای ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و ادامه داد: با آزادسازی صنعت حملونقل هوایی شاهد پیشرفتهای بس//یاری در این حوزه خواهیم بود و تاکنون مجلس ش//ورای اسالمی و دولت حمایت خوبی از شرکت فرودگاهها برای اجرای این ماده داشتهاند.

در بخش دیگری از این نشس//ت، محمود نویدی، مدیرعامل ش//رکت ش//هر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) براس//اس برنامه پنجم توسعه باید هاب نخست منطقه در بخش بار و هاب دوم در بخش مسافر باشد که این طرح در قالب دو برنامه 5 و 10 ساله اجرا میشود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هر فرودگاهی امام خمینی(ره) افزود: در فرودگاه امام خمینی(ره) 18 نهاد و س//ازمان فعالی//ت میکنند که ما وظیفه هماهنگی بین آنها را برعهده داریم اما در تصمیمها و عملکرد آنها دخالتی نداریم. نویدی ادامه داد: تا پیش از س//فرهای نوروزی س//ال 96 رفتاری متفاوت و بهتر در فرودگاه امام(ره) در بخشهایی مانند پایانهها، پارکینگ ...و شاهد خواهیم بود. خریداری شود که آنزمان رقم قرارداد 25 میلیارد دالر برآورد شد اما 18 فروند از ای//ن هواپیماها را کاهش دادیم و هواپیماهای 380 را حذف کردیم، بنابراین رقم ق//رارداد نیز کاهش یافت. پ//رورش ادامه داد: براس//اس توافق دو طرف و قوانین بینالمللی اجازه افش//ای رقم قرارداد را نداریم؛ البته این رقم حدود 10 میلیارد دالر خواهد بود.

‹افزایش‹11‹درصدی‹پروازهای‹عبوری ‹

در بخ//ش دیگ//ر از این نشس//ت رحمتاهلل مهآب//ادی، مدیرعامل ش//رکت فرودگاههای کشور گفت: در 8 ماه گذشته شاهد افزایش ترافیک هوایی بودیم و در نشس//ت و برخاس//ت هواپیماها نسبت به مشابه س//ال گذشته با رشد 22 درصدی در پروازهای داخلی مواجه شدیم.

به گفته مهآب//ادی، در پروازهای خارجی ش//اهد کاهش یک درصدی حجم نشس//ت و برخاس//تها بودهایم. از س//وی دیگر در پروازهای عبوری از آسمان ایران رش//د 11 درصدی نس//بت به مشابه س//ال گذشته داش//تیم. آنطور که مدیرعامل ش//رکت فرودگاهها میگوید در 8 ماه گذش//ته در حجم مس//افران داخل//ی 24 درص//د رش//د و در پروازهای خارج//ی 2 درصد افزایش مس//افر

مدیرعامل ش//رکت هواپیمایی جمهوری اس//المی ایران (هما) گفت براساس قرارداد، نخس//تین فروند از 100 ایرباس//ی که قرار است این شرکت از فرانسه خریداری کند، فروردین 97 وارد کشور خواهد شد.

به گزارش گس//ترش تجارت، فرهاد پرورش، مدیرعامل ش//رکت هواپیمایی ایرانایر در نشس//تی که هفته جاری و در حاش//یه نمایشگاه حملونقل برگزار شد، اظهار کرد: تحریمها اثری مستقیم بر صنعت حملونقل هوایی ایران داشته و این بخش، بیشترین آسیب را از تحریم دیده است. پرورش ادامه داد: ایرانایر امکان دریافت تس//هیالت از بانکها را نداشته و مشمول محدودیتهای دولتی اس//ت، این در حالی اس//ت که پیش از انقالب این شرکت صددرصد دولتی بود اما صددرصد خصوصی اداره میش//د و ام//روز قوانین دولتی بر ایرانایر مترتب شده است.

مدیرعام//ل ایرانایر با اش//اره به انعقاد تفاهمنامه و قرارداد بین این ش//رکت با ش//رکتهای ایرباس، بوئین//گ و ATR گفت: تیم مذاکرات//ی ایرباس هنوز در ته//ران اس//ت. مذاکرات با ATR ادام//ه دارد و امیدواریم ت//ا قبل از پایان س//ال میالدی به نتیجه برسیم. پرورش تاکید کرد: قرار نیست هیچ هواپیمای بوئینگی در سال 7102میالدی به شرکت ایرانایر تحویل داده شود و اگر همه چیز براساس برنامه پیش برود، نخستین هواپیمای بوئینگ، فروردین 79(آوریل )2018 تحویل داده میش//ود. از سوی دیگر به گفته وی، براساس قراردادهای اولی//ه ق//رار بود 8 فرون//د ایرباس تا پایان س//ال 95 وارد ناوگان هما ش//ود اما برنام//ه تغییر کرده و این 8 فروند در س//ال 7102میالدی تحویل داده خواهد ش//د. همچنین احتمال دارد در سال 8102میالدی 8 فروند هواپیمای ATR به ایرانای//ر تحویل داده ش//ود. مدیرعامل ایرانایر درباره تع//داد هواپیماهای خریداری ش//ده از ایرباس گفت: در قرارداد اولیه ق//رار بود 118 فروند ایرباس

محمود نویدی

رحمتاهلل مهآبادی

فرهاد پرورش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.