حسابهای بسته ایرانیها در چین باز شد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

چین ش//ریک نخس//ت تجاری ایران اس//ت که در سالهای تحریم، ش//راکت با ایران را بیش//تر ک//رد و در نتیجه جای کش//ورهای اروپایی دیگر مانند آلم//ان و ایتالیا که روزی در صدر شرکای تجاری ایران قرار داشتند را گرفت. هرچند زمزمههایی مبنی بر کاهش روابط با چین بعد از لغو تحریمها ش//نیده میشد، اما نه مقامی از ایران و نه مسئولی از چی//ن آن را تایی//د نکرد، بلک//ه بر تقوی//ت روابط تاکید داشتند. به گزارش گس//ترش تجارت از تابستان امسال نیز خبرهایی درباره مسدود شدن حسابهای ایرانیان در چین به گوش رس//ید که خوش//بختانه دیروز در سومین همایش بازرگانی و سرمایهگذاری ایران و چین از گشایش حسابها و حل مشکل خبر دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.