نقشهراهی بهنام پوستر نمایشگاهی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

کمتر از ی//ک ماه به برپایی نخس//تین جشنواره ملی پوس//ترهای نمایشگاهی مانده است؛ رویدادی که تالش میکند با اشاره به نقش پوستر در موفقیت یک نمایشگاه، راهی برای احیای جایگاه آن در حوزه تبلیغات پیدا کند. البته باید به این نکته نیز اش//اره کرد که پوستر، در نگاه بسیاری از اهالی صنعت نمایشگاهی ایران هویت یک رویداد حرفهای به شمار میآید؛ نمادی که عالوه بر کمک به بیان جزئیات یک رویداد، راهی برای ایجاد ارتباط با مخاطب و جلب توجه او است.

توج//ه به توس//عه ن//گاه تبلیغاتی در صنعت نمایش//گاهی چند سالی است که بس//یار کمرنگتر از پیش شده و همین موضوع، کاهش کیفیت پوس//ترهای نمایشگاهی را با خود به همراه آورده اس//ت. در این میان بسیاری از طراحان حرفهای و برجس//ته که تا همین چند س//ال گذش//ته، از مسیر خلق پوس//ترهای جذاب نمایشگاهی امرار معاش میکردند، از این چرخه کنار گذاشته شدند.

چنین روند نامناس//بی، بهمرور باعث خلق پوسترهایی شد ک//ه هم در محیط بیرونی و هم در فضای مجازی بهطورکلی ع//اری از هرگون//ه جذابیت بصری و نگاه زیرکانه به مس//ائل اقتصادی هس//تند. همی//ن امر باعث ش//ده جنبههای دیگر تبلیغ//ات نیز آرامآرام به حاش//یه رانده ش//ود. در این میان، تجربه برگ//زاری رویدادهایی با پوس//تر تبلیغاتی بیکیفیت نشان داد که بازگشت نبوغ و ابتکار به پوسترهای نمایشگاهی نیاز امروز این صنعت اس//ت و بای//د به آن توجه کرد. در این ش//رایط، برگزاری جشنواره ساالنه پوس//ترهای نمایشگاهی میتواند انگیزههای الزم را برای توجه دوباره به روند طراحی پوستر تبلیغاتی در شرکتهای برگزارکننده ایجاد کند.

تجربه ۰۲ ساله ‹

جذابیتهای بصری در پوس//ترهای نمایشگاهی موضوعی است که در کشورهای دیگر با قدرت مورد توجه قرار میگیرد و هر س//ال جش//نوارههای بس//یاری در این زمینه بهصورت بینالمللی برگزار میشود.

نگاهی ب//ه تجربهه//ای بینالمللی نش//ان میدهد انجمن جهان//ی نمایش//گاههای بینالملل//ی چند س//الی اس//ت در این زمینه فعال ش//ده اس//ت. انجمن جهانی نمایش//گاههای بینالمللی )ufi( از ۰۲ س//ال گذش//ته تا کنون هر س//ال با برگزاری جش//نواره، بهترین پوس//تر صنعت نمایش//گاهی را انتخاب میکند. بااینحال جای جشنوارهای برای رقابتافرینی در خان//واده صنعت نمایش//گاهی ایران تاکن//ون خالی بود و بر همین اس//اس هم موسس//ه فرهنگی و مطبوعاتی در تالش اس//ت تا با برپایی نخستین جش//نواره پوسترهای

نمایش/گاه:‌پوس//تر نمایشگاهی یک هویت ی//ا پیشهویت//ی از یک رویداد به ش//مار میآید. اثرگذاری پوس//ترهای نمایش//گاهی در حوزه تبلیغات بس//یار پررنگ است، بهویژه آنکه امروزه پوسترهای نمایشگاهی از کانالهای مجازی به گروه مخاطب یا همان گروه هدف انتقال پیدا میکنند. بر همین اساس هم معتقدم که پوسترها میتوانند رسالت خود را که همان تاثیرگذاری بر مخاطب و ایجاد فضای مفهومی است، به سرانجام برسانند. پوستر نمایشگاهی یک هویت یا پیشهویتی از یک رویداد است. بهعبارتدیگر میت//وان گفت پوس//تر درواقع الگ//وی یک رویداد نمایش//گاهی به ش//مار میآید و نقش//هراه را پی//شروی مخاطبان آن رویداد ترس//یم میکند. پوس//تر توانایی ایجاد

نمایش//گاهی ایران، پیش//گام رقابتافرینی میان ش//رکتهای برگزارکننده نمایش//گاهی باش//د. این رویداد ملی قرار است از ۲ تا ۵ اس//فند در محل دائمی نمایش//گاههای بینالمللی جمه//وری اس//المی ای//ران برگزار ش//ود. نگاهی ب//ه میزان اس//تقبال فعاالن صنعت نمایش//گاهی از این جشنواره باعث شده کارشناسان از این رویداد بهعنوان راهی موثر برای رونق دوباره پوس//ترهای نمایش//گاهی یاد کنند. براساس اطالعیه دبیرخانه این جشنواره، آخرین مهلت ارسال آثار نمایشگاهی ۵۱ بهم//ن اس//ت. در روند برپایی این جش//نواره ش//رکت س//هامی نمایش//گاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران، انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایش//گاههای ایران و انجمن نمایشگاههای ایران بهعنوان حامیان معنوی در کنار موسسه فرهنگ//ی و مطبوعاتی حضور دارند و به موفقیت این رویداد کمک خواهند کرد. کارشناسان صنعت نمایشگاهی بر ای//ن باورند که چنین رویدادی میتواند تلنگری برای احیای پوستر در دنیای تبلیغات نمایشگاهی به شمار آید.

گامی در مسیر رونق پوسترهای نمایشگاهی ‹

ش//هنام سپاس//دار، دبیر انجم//ن صنف//ی برگزارکنندگان نمایش//گاههای بینالملل//ی ای//ران در گفتوگ//و ب//ا «گس//ترشتجارت» به برپایی همزم//ان 3 رویداد اختصاصی برای خانواده صنعت نمایش//گاهی اش//اره میکند و میگوید: از ۲ تا ۵ اس//فند 3 رویداد مهم از جمله نمایشگاه بینالمللی صنعت نمایشگاهی، س//مینار بینالمللی صنعت نمایشگاهی و جشنواره ملی پوس//ترهای نمایشگاهی به صورت همزمان برای خانواده صنعت نمایش//گاهی ایران برگزار میشود. وی معتقد اس//ت برپایی جش//نواره ملی پوسترهای نمایشگاهی، گامی مثبت در مس//یر رونق پوس//ترهای نمایش//گاهی است و میافزای//د: برپای//ی چنین رویدادی به خ//ودی خود بیانگر اهمیت پوس//تر اس//ت. در حقیقت میتوان گفت همانطور

که فرودگاه، شناس//نامه یک کشور و نمایش//گاه، شناسنامه کاال، اقتصاد، فرهنگ و جامعه به ش//مار میآید، پوس//تر نیز شناسنامه یک نمایشگاه و پنجره ورودی یک رویداد است. بر همین اساس هم طراحی پوس//تر از اهمیت باالیی برخوردار اس//ت. دبیر انجمن صنف//ی برگزارکنندگان نمایش//گاههای بینالملل//ی ای//ران همچنین اظهار میکند: به نظر میرس//د رقابتافرینی در روند برپایی جشنواره پوسترهای نمایشگاهی باعث ایجاد انگیزه در مجریان برگزاری نمایش//گاه و یادآوری اهمیت طراحی پوسترهای جذاب خواهد شد. به عبارت دیگر مجریان نمایش//گاهی بار دیگر دلیل ص//رف هزینه در بخش پوس//تر را به یاد میآورند. به عن//وان نمونه ما به عنوان یکی از برگزارکنندگان رویدادهای نمایش//گاهی سعی میکنیم با نگهداری از پوس//ترهای جذاب و بازطراح//ی آنها، از آنها در

رویدادهای مرتبط بعدی نیز استفاده کنیم. سپاسدار با نگاهی به کارآیی پوسترهای نمایشگاهی میگوید: پوستر در بسیاری از شیوههای تبلیغاتی یک رویداد مورد استفاده قرار میگیرد. تبلیغ//ات بنری، آگهیهای مطبوعات//ی، کارتهای دعوت به روی//داد و حتی کتاب نمایش//گاه از جمله مواردی اس//ت که در آن میتوان از پوس//تر به عنوان نماد رویداد استفاده کرد. بر همین اس//اس هم میتوان با اطمینان از پوس//تر به عنوان دریچه یک رویداد یاد کرد.

تخصصی به نام کارشناسی پوستر ‹

وی همچنین با اشاره به نقاط ضعف پوسترهای نمایشگاهی ایران اظهار میکند: وقتی ابزار مکانیزه به حوزه تبلیغات وارد ش//د، سرعت طراحی افزایش چشمگیری پیدا کرد. به عنوان نمونه در گذشته طراحی پوستر یک رویداد به صورت دستی انجام میشد و بر همین اساس هم تعداد طراحان پوسترهای نمایشگاهی انگشتش//مار بود، اما حاال با کمک نرمافزارهای متعدد شمار طراحان و سرعت طراحی نیز افزایش یافته و به همین دلیل تش//خیص کیفیت پوسترهای برتر کار دشواری شده و باید آن را به کارشناسان طراحی پوستر سپرد.

دبی//ر انجم//ن صنف//ی برگزارکنن//دگان نمایش//گاههای بینالمللی ایران با اش//اره به فعالیتهای موسسه فرهنگی و مطبوعات//ی میگوید:موسس//هفرهنگیومطبوعاتی

در روند برپایی جش//نواره پوس//ترهای نمایش//گاهی اقدامات موثری انجام داده اس//ت. تبلیغ این رویداد در فضای مجازی و همزمانی آن با دو رویداد مهم صنعت نمایش//گاهی میتواند باعث اثرگذاری هرچه بیش//تر نخس//تین جشنواره پوسترهای نمایشگاهی شود.

وی در ادام//ه س//خنان خ//ود ب//ا نگاه//ی ب//ه رویدادهای تخصصی خانواده صنعت نمایشگاهی، به مقایسه رویدادهای نمایشگاهی ایران و جهان پرداخته و میگوید: یک نمایشگاه بینالمللی زمانی به س//وددهی میرس//د ک//ه ۷ - ۸ دوره از برگزاری آن گذشته باشد و به طور معمول تا ۴ سال ابتدایی نهتنها هیچ رویدادی س//ودآوری برای برگزارکنندگان ندارد، بلک//ه هزینههای//ی را هم به آنه//ا تحمیل میکن//د که غیر قابل بازگشت هستند. در کش//ورهای مختلف جهان همواره برگزاری یک رویداد برعهده ش//خصی اس//ت که آن را برای نخستین بار معرفی و برگزار کرده است و این مجوز به شخص دیگری داده نمیش//ود، مگر اینکه مج//ری اولیه به تعهدات خود پایبند نبوده باشد، یا تخلفی انجام داده باشد. سپاسدار همچنی//ن به نمون//ه ایرانی برپایی رویداده//ای تخصصی در ایران اش//اره و اظهار میکن//د: برخالف نمونههای جهانی، در کش//ور ما پس از برگ//زاری موفق یک روی//داد، پس از چند سال مجموعههای مختلف دولتی و غیردولتی سعی میکنند مس//ئولیت برگزاری آن را برعهده بگیرند و بهراحتی شرکت برگزارکننده و تمام مجموعهای که از کنار برگزاری آن رویداد نان میخورند را کنار میگذارند؛ در این میان زحماتی که در سالهای ابتدایی برگزاری نمایشگاه انجام شده، نادیده گرفته میش//ود. دبیر انجمن صنفی برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالملل//ی ای//ران در پایان س//خنان خود با اش//اره اهداف برگزاری نمایشگاه و سمینار صنعت نمایشگاهی میگوید: در نمایش//گاه و سمینار صنعت نمایش//گاهی سعی داریم همین موضوع را بیان کنیم که برگزاری هر نمایش//گاهی س//ازوکار مناس//ب و سیس//تم تخصصی خودش را نی//از دارد و اینطور نیست که هر انجمن یا صنفی بتواند با دریافت مجوز رسمی، یک رویداد بینالمللی را مدیریت کند. بهتر اس//ت این امر را به خود مجریان نمایشگاه بسپارند.

سخن پایانی ‹

نگاه//ی ب//ه برنامههای از پیش تعیینش//ده ب//رای برپایی نخستین دوره جشنواره ملی پوس//ترهای نمایشگاهی نشان میدهد همهچیز برای احیای پوس//ترهای نمایشگاهی فراهم ش//ده اس//ت. این رویداد که در کنار نخس//تین نمایش//گاه و س//مینار صنعت نمایش//گاهی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران برگزار میشود، قرار است گامی بلند در مسیر برپایی رویدادهایی موفقتر بردارد، بهویژه آنکه نگاهی به تقویم رویدادهای نمایش//گاهی نشان میدهد بهطور متوس//ط س//االنه بیش از ۰۰3 عنوان نمایشگاه ملی و بینالمللی در س//طح کشور برگزار میش//ود. این رویدادها بهطورکلی تمام ش//اخههای اصلی و فرعی اقتصاد را ش//امل ش//ده و فع//االن حوزههای مختل//ف را بهعن//وان غرفهدار به میدان میآورند. بر همین اساس هم میتوان گفت که چنین رویدادی فرصتی خوب برای احیای پوسترهای نمایشگاهی و بهبود وضعیت تبلیغات نمایشگاهی خواهد بود.

سارا‌رشاد ‌یزاده روزنام ‌هنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.