حسابهای بسته ایرانیها در چین باز شد

رییس‹اتاق‹بازرگانی‹ایران‹خبر‹داد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: براساس آخرین شنیدهها، مسئله بسته شدن حس//ابهای حقیقی و حقوقی ایرانیان در چین حل ش//ده است. غالمحسین ش//افعی در سومین همای//ش بازرگانی و س//رمایهگذاری ای//ران و چین که ۰۱ بهمن در ات//اق بازرگانی ایران برگزار ش//د، گفت: از جمله زمینهه//ای هم//کاری ایران و چی//ن میتوان ب//ه صنعت گردش//گری و س//رمایهگذاری در پروژهه//ای حملونق//ل، انرژی، مخابرات و سایر فعالیتهای صنعتی اشاره کرد.

وی افزود: ش//رکتهای چین//ی میتوانند با اس//تفاده از ظرفیتهای واحدهای تولیدی در ایران دست به تولید یک نشان معتبر بزنند. ایران بزرگترین بازار کاالهای واسطهای در خاورمیانه را در اختیار دارد و به بازار ۰۵۴ میلیون نفری منطقه دسترسی دارد.

‹ایران،‹نایب‹رییس‹اتاق‹بازرگانی‹ابریشم ‹

ریی//س اتاق بازرگانی ایران گفت: با تالش و همت چین، جاده ابریش//م در حال احیاست و تاکنون ۷۶ کشور دنیا به اتاق بازرگانی ابریش//م پیوستهاند که ایران نایبرییسی این اتاق را برعهده دارد. آنچه تحلیلگران اقتصادی بعد از س//ال ۴۰۴۱ پیشبینی میکنند، این اس//ت که تمرکز اقتصاد در دنی//ا در مرز چین و هند اتفاق میافتد و یکی از زمینههای مبادالت تجاری تا آن زمان جاده ابریشم است. چین، ایران و هند میتوانند تا آن زم//ان همکاریهای جدیدی را آغاز کنند.

ش//افعی افزود: موضوع دیگر همکاریهای مش//ترک در زمین//ه غذای حالل اس//ت. هر چند تج//ارت غذای حالل بیش از ۰۰۰۱ میلیارد دالر و رقم بسیار باالیی است، اما به طور حتم آنچه باعث سرمایهگذاری میشود، فقط مبادالت کاال نیس//ت، بلکه باید به همکاریهای بیشتر هم فکر کرد. امیدواریم این دوستی دیرینه بین دو کشور به سمت تعالی پیش برود.

‹چشم‹انداز‹تجارت‹۰۵‹میلیارد‹دالری ‹

رییس اتاق بازرگانی مش//ترک ای//ران و چین با تاکید بر لزوم س//رمایهگذاری مش//ترک بین دو کش//ور اظهار کرد: امیدواری//م مب//ادالت تجاری ایران و چین در س//ال جاری میالدی به ۰۵ میلیارد دالر افزایش یابد.

اس//داهلل عس//گراوالدی نیز در این همای//ش گفت: یکی از وظای//ف مهم اتاق ایران و چین در س//الهای گذش//ته و جاری میالدی، تش//ویق جذب س//رمایهگذاری چینیها در ایران است.

وی تصریح کرد: در بحرانهای سیاس//ی همیش//ه روابط تج//اری که در قالب خرید و فروش باش//د، لطمه میخورد و آنچ//ه صدم//ه نمیخ//ورد، س//رمایهگذاری اس//ت، زیرا س//رمایهگذاری حک//م میزبانی را دارد که جل//وی هرگونه لطمه را میگیرد و بنابراین س//رمایهگذاری مشترک به نفع دو کشور خواهد بود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چنین با اشاره به دستیابی به آمار خوب مبادالت اقتصادی ایران و چنین در سال گذشته میالدی افزود: در مبادالت تجاری بین دو کشور به مرز ۰۴ میلیارد دالر نزدیک ش//دیم و امیدواریم این رقم در س//ال جاری میالدی به ۰۵ میلیارد دالر افزایش یابد.

عس//گراوالدی افزود: در س//ال ۷93۱ هر ماه حضور یک هی//ات تجاری چین//ی را در ایران خواهیم داش//ت و در ۴ نمایش//گاه و 2 س//مینار در چی//ن ش//رکت میکنی//م که امیدواریم در پایان س//ال ۷9 کارنامه تجاری خوبی بین دو کشور ارائه شود.

‹سرمایه‹گذاری‹بیش‹از‹2‹میلیارد‹دالری ‹

ریی//س س//ازمان س//رمایهگذاری اعالم کرد در ۴ س//ال گذش//ته ح//دود 2 میلی//ارد و ۰۰3 میلی//ون دالر از طرف شرکتهای چینی در ایران سرمایهگذاری شده است.

محمد خزاعی در سومین همایش فرصتهای بازرگانی و سرمایهگذاری ایران و چین اظهار کرد: روابط ایران و چین اهمیتی بیش از ابعاد اقتصادی دارد.

وی افزود: نخس//تین مسئله و پرسش این است که اساسا ما روابطمان را با چین بر چه اساسی تنظیم میکنیم. امروز بعضی وقتها صحبتها و گالیههایی از س//طح روابط ایران و چین شنیده میشود.

پرس//ش اینجاس//ت که آیا بای//د روابطمان را براس//اس انتظارات و توقعمان تنظیم کنیم و یا واقعیتهای موجود؟ متاس//فانه مش//اهده میکنیم که به محض اینکه مش//کل کوچ//ک بانکی و یا تجاری در چین و یا ایران پیش میآید، برخی شروع به گالیه میکنند؛ این روش میتواند به رابطه چند هزار ساله بین ایران و چین لطمه بزند.

رییس س//ازمان س//رمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فن//ی ایران ادام//ه داد: واقعیت درباره ایران این اس//ت که ام//روز ایران، یکی از بزرگترین قدرتهای سیاس//ی، اقتص//ادی و نظامی منطقه اس//ت و ب//دون حضور ایران معادالت سیاس//ی منطقه رقم نمیخ//ورد. واقعیت دیگر این اس//ت که رابطه ایران و چین در دوره تحریم بس//یار دوس//تانه بود و ما از حمایت دولت چین بهرهمند بودیم. رابطه ایران و چین کوتاهمدت نیست، بلکه رابطهای چند هزار س//اله اس//ت و ایران از هر نوع هم//کاری اقتصادی و س//رمایهگذاری و همچنین همکاری سیاسی در سطح بینالمللی استقبال میکند.

خزاع//ی اضافه کرد: همچنین چین امروز با ۰۱ س//ال قبل بس//یار متفاوت اس//ت. امس//ال چین چهلمین سال اصالحات اقتصادی خود را پش//ت سر میگذارد؛ کشوری که ایدههای بزرگ اقتصادی را در سطح بینالمللی مطرح کرده است.

وی تصری//ح کرد: نخس//تین قرارداد ب//زرگ مالی بین ای//ران و یک موسس//ه مالی چینی به مبل//غ ۰۱ میلیارد دالر امضا شد.

این قرارداد به غیر از س//ایر توافقات اقتصادی اس//ت که بین دو کش//ور انجام شده است. همچنین حدود ۱۱ میلیارد دالر پروژههای ای//ران برای تامین مالی به چین معرفی ش//دند. حضور شرکتهای چینی در ایران حاکی از عزم دولت برای همکاری است.

رییس سازمان س//رمایهگذاری همچنین اعالم کرد: از اواخر س//ال ۱392 تا دی ۶93۱ در حوزه سرمایهگذاری مس//تقیم خارجی حدود 2 میلی//ارد و ۰۰3 میلیون دالر س//رمایهگذاری ش//رکتهای چینی در ایران انجام شده است. امیدواریم این روند همکاریها ادامه پیدا کند.

‹ایران‹سهم‹خود‹را‹‹افزایش‹دهد ‹

س//فیر چین در ایران با اش//اره به برگزاری نمایش//گاه واردات در نوامبر 8۱۰2 (آذر ۷93۱) در شانگهای چین، گفت: ای//ران میتواند از این فرصت برای افزایش س//هم خود در بازار چین استفاده کند.

پانگ سن در س//ومین همایش فرصتهای بازرگانی و س//رمایهگذاری ایران و چین گفت: توسعه روابط چین و ایران در س//ال گذش//ته میالدی روند خوبی داشته و به مقطع جدیدی وارد شده است.

س//فیر چین در ایران با اشاره به برگزاری این همایش گفت: سیاستها و برنامههای دولت چین برای رویارویی ب//ا تح//والت اقتص//ادی جهان، ط//رح یک ج//اده و یک کمربند، کارکرد بانک س//رمایهگذاری زیربنایی اس//یا و برنامهه//ای اش//تغال صنعتی چین از جمل//ه موضوعاتی است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد.

س//ن اظه//ار کرد: مطرح ش//دن این موضوع//ات برای تقوی//ت رواب//ط فعاالن ایران و چین مفید اس//ت و چین تمای//ل دارد برنامه خود را ب//ا برنامههای ایران هماهنگ کند.

وی با اش//اره به اینکه همکاری اقتصادی ایران و چین در زمینه انرژی، سرمایهگذاری تجاری بوده است، گفت: در س//ال گذش//ته میالدی حجم تجارت دو کشور به ۷3 میلی//ارد و ۷۰۱ میلیون دالر رس//ید که افزایش داش//ته اس//ت. س//فیر چین در ایران بیان ک//رد: همچنین پروژه زیربنایی همچون برقی کردن راهآهن تهران - مشهد نیز در حال پیشرفت است.

س//ن با بیان اینکه چین در پروژههای نفت و گاز ایران مشارکت دارد، گفت: این مشارکتها بهویژه در زمانی که فض//ای بینالمللی برای ایران چندان مطلوب نبود، انجام شد، به طوری که چین در آن زمان در کنار ایران ایستاد و از ایران حمایت کرد.

وی با اش//اره به اینکه نمایش//گاه واردات چین در سال 8۱۰2 میالدی برگزار میشود، گفت: از مقامات اقتصادی ایران دعوت میش//ود تا با استفاده از این نمایشگاه سهم خود را از بازار چین افزایش دهند.

س//فیر چین در ایران با اش//اره به س//خنان وزیر امرو خارجه کشورش گفت: در یک کنفرانس بینالمللی وزیر امور خارجه چین گفته اس//ت که مص//رف داخلی چین برای رش//د اقتص//ادی چین ۵۶ درصد س//قف دارد. وی افزود: در سال جاری میالدی حجم مصرف داخلی چین در مقایسه با حجم مصرف داخلی امریکا بیشتر میشود و بعد از سال جاری میالدی چین به بزرگترین بازار جهانی تبدیل خواهد شد.

تاکنون ۷۶ کشور

دنیا به اتاق بازرگانیابریشم پیوستهاند که ایران نایبرییس آن

است یکی از وظایف

مهم اتاق ایران و چین تشویق جذب سرمایهگذاری چینیها در ایران

است رابطه ایران و چین در دوره تحریم بسیار دوستانه بود و ما از حمایت دولت چین بهرهمند بودیم

در سال گذشته میالدی حجم تجارت دو کشور به ۷3 میلیارد و ۷01 میلیون دالر

رسید

چین شریک نخست تجاری ایران است که در سالهای تحریم، شراکت با ایران را بیشتر کرد و در نتیجه جای کشورهای اروپایی دیگر مانند آلمان و ایتالیا که روزی در صدر شرکای تجاری ایران قرار داشتند را گرفت. هرچند زمزمههایی مبنی بر کاهش روابط با چین بعد از لغو تحریمها...

غالمحسین شافعی

محمد خزاعی

پانگ سن

اسداهلل عسگراوالدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.