واگذار‹ی‹رسیدگی‹به‹شکایات‹مالیاتی‹به‹استا‹نها

Tejarat Daily - - صفحه اول -

وزی//ر ام//ور اقتصادی و دارای//ی اختی//ارات ادارات مالیاتی اس//تانها را افزایش داد، تا رسیدگی به شکایات تا سقف ۵ میلیارد ریال در هیاتهای استانی انجام شود.

به گزارش ایرنا، با دستور ویژه مسعود کرباسیان که با هدف تامین هرچه بیشتر حقوق مودیان و ساماندهی در رسیدگی به امور آنها انجام شد، از ابتدای سال آینده هیات ماده ۱۵2 مکرر قانون مالیاتهای مس//تقیم در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی اس//تانها ایجاد میشود.

بنا بر اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۵2 مکرر قانون مالیاتهای مس//تقیم، رسیدگی به ش//کایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا س//قف مبلغ ۰۰۵ میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا س//قف ۵ میلی//ارد ریال مالیاتهای قطعیش//ده اعم از منابع مالیاتهای مس//تقیم و غیرمستقیم (مالیات و عوارض ارزشافزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) در هیات ماده ۱۵2 مکرر مرکز استان انجام میشود.

کرباس//یان با تاکید بر توس//عه ظرفیتها برای توجه هر چه بیش//تر به موضوع حقوق شهروندی، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها را مکلف کرد با انجام هماهنگیهای الزم، نس//بت به استقرار هیات نامبرده و واحد دادرسی مالیاتی اقدام کنند، به شکلی که از ابتدای سال ۷93۱ شکایات مودیان مالیاتی «ابواب جمعی» (دریافتی و وصولی) خود را دریافت و اقدامات بعدی را انجام دهند. این دس//تور وزیر اقتصاد که برای نخستین بار است در این وزارتخانه اجرایی میشود، میتواند ضمن کمک به تمرکززدایی در رسیدگی به اعتراضهای مودیان مالیاتی، س//بب کاهش زمان رسیدگیها و همچنین کاهش قابل توجه هزینهها در فرآیند رسیدگی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.