تمایل مردم جهان به تجربه زندگیهای متفاوت

Tejarat Daily - - صفحه اول -

گردش//گری بینالملل//ی به نوع//ی از گردش//گری گفت//ه میش//ود ک//ه در آن م//ردم کش//ورهای مختلف ب//ه دیگر کش//ورهای دنی//ا س//فر کرده و از نزدی//ک ب//ا ویژگیه//ای فرهنگ//ی، اجتماعی و تاریخی مردم آن کشورها آشنا شده و از جاذبههای گردشگری دیدن میکنند. در واق//ع کنجکاوی و تمایل انس//انها موجب ش//ده به کشورهای دیگر جهان س//فر کنن//د و با دیگ//ر روشه//ای زندگی آش//نا ش//وند. از جمله عواملی که موجب میش//ود گردش//گران به دیگر کشورها سفر کنند، آشنایی با شیوههای متفاوت زندگی در دنیا است.

در این میان کش//ورهایی میتوانند از گردشگران بیشتری بهره ببرند که فرهنگ آن کشور با روحیات عمده کش//ورهای جهان بیش//تر س//ازگار باشد. از سوی دیگر از لحاظ اقتصاد گردشگری، گردشگران کشورهای توس//عهیافته که از دیگر کشورها بازدید میکنند، منفعت بیشتری برای آن کشور به ارمغان میآورند، اما آن گردش//گران از کش//ورهایی بازدید میکنند که فرهنگ آن کش//ور با فرهنگ خودشان بیشتر سازگار باشد.

به طور کلی مبانی فرهنگی هر کشور را ارزشهای بوم//ی و منطق//های و در برخی م//وارد، ارزشهای بینالملل//ی تعیی//ن میکنند و هرچ//ه ارزشهای بومی و منطقهای کش//وری با ارزشهای بینالمللی نزدیکتر باش//د، آن کش//ور در جذب گردشگرهای بینالمللی فرهنگی بهویژه کش//ورهای توسعهیافته که منفعت بیش//تری میرس//انند، موفقتر هستند. جامعهای که در آن حقوق بش//ر و مبارزه با فس//اد و پولش//ویی از شاخصهای بهتری برخوردار باشد و عدالت بیشتری برقرار باشد و فاصله طبقاتی کمتری احساس شود، از ارزش باالتری برخوردار است و این ارزش را خود آن جامعه باید ایجاد کند.

ارزشه//ای بینالملل//ی موج//ب افزایش وجهه بینالملل//ی میش//ود و رتبه ملتها و کش//ورها را در جامع//ه بینالمللی باال میب//رد. البته ارزشهای بوم//ی و منطقهای نیز تا زمانی که توس//ط افراد آن جامعه قابل احترام هس//تند، باید توسط گردشگران بینالمللی فرهنگی که به آن منطقه وارد میش//وند نیز محترم شمرده شوند، در غیر این صورت اهانت به آن جامعه محلی به ش//مار م//یرود و این نقض یکی از مهمترین اصلهای گردشگری پایدار است، اما در نظر داش//ته باشیم که نخستین گزینهای که آن گردش//گر انتخاب میکند، ح//ذف آن مقصد از فهرست بازدید خود است.

به طور کلی گردش//گری ی//ک مقوله ملی بوده و تمام مردم منطقه باید در تعیین سیاستهای کلی و جزئ//ی آن در قالب س//ازمانهای مردمنهاد نقش داشته باشند؛ در این صورت میتوان فرهنگ اصلی مردم را به نمایش گذاشت.

احمد مقنیزاده کارشناس گردشگری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.