«خانهام ابـری است»

خبرهای ضد و نقیض درباره ثبت ملی خانه نیما یوشیج

Tejarat Daily - - صفحه اول -

به دلیل نزدیکی خانه جالل آلاحمد و سیمین دانشور به خانه نیما میتوان این دو ساختمان را به محور گردشگری ادبی در آن منطقه

انتش//ار خب//ر خ//روج از ثبت خان//ه تاریخ//ی «نیم//ا» ب//ا واکنشه//ای بس//یاری هم//راه ش//ده و درخواس//تها، هشدارها و اعت//راض نهاده//ای مختل//ف و دوس//تداران میراثفرهنگ//ی و هنرمن//دان و ادب//ا ب//رای لزوم حفاظ//ت از خان//ه تاریخ//ی این ش//اعر و هنرمند مطرح ش//د. اکنون نیز قرار است پس از بررس//یهای همهجانب//ه و راضی کردن مال//ک خانه نیما یوش//یج، این خانه در فهرس//ت آثار ملی باق//ی بماند و به خانهموزه تبدیل شود. با توجه به نزدیکی این خانه به خانه جالل آلاحمد و سیمین دانشور قرار است این ۲ ساختمان محور گردش//گری ادبی تهران در آیندهای نزدیک ش//وند. ضمن اینکه با اس//ناد معتبری که ب//ه دیوان عدالت اداری ارائه شده، کارشناس//ان معتقدند خروج این اثر از فهرست آثار ملی منتفی شده است.

لطفا رسیدگی شود! ‹

معاون رییسجمهور در نامهای به معاون میراثفرهنگی کش//ور خواستار ساماندهی و رس//یدگی به وضعیت خانه نیما یوش//یج ش//د. کمتر از یک ماه پیش، خبرهایی مبنی ب//ر خروج از ثبت خانه «نیما یوش//یج» در منطقه ش//مال تهران و در چند متری خانه «س//یمین و جالل» منتش//ر ش//د، خبرهایی که بیشتر نش//ان از تخریب این بنا توسط مالک جدید آن داش//تند، اما همه کاری که تا امروز انجام ش//ده بود، درخواس//تهای نهادهای مختلف و دوستداران میراثفرهنگ//ی و هن//ر و ادب ب//رای نگ//ه داش//تن خانه ای//ن ش//اعر و هنرمند ب//ود؛ ت//ا اینکه دوش//نبه ۲ بهمن، مع//اون رییسجمه//ور و رییس س//ازمان میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردش//گری در نام//های ب//ه مع//اون میراثفرهنگی س//ازمان میراثفرهنگی دس//تور رسیدگی به وضعیت خان//ه «نیما یوش//یج» را داد. به گزارش مرکز روابطعموم//ی و اطالعرس//انی س//ازمان میراثفرهنگ//ی، صنایعدستی و گردشگری، در متن نامه علیاصغر مونسان، مع//اون رییسجمهوری و رییس س//ازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، خطاب به محمدحسن طالبیان، معاون میراثفرهنگی آمده است: «با توجه به اتفاقات اخیر درخصوص تهدید خانه نیما یوشیج، وظیفه روشن سازمان میراثفرهنگ//ی، صنایعدس//تی و گردش//گری در حف//ظ آث//ار تاریخی و فرهنگ//ی، ضروری اس//ت اقداماتی عاجل درخصوص حفظ این اثر صورت گیرد. با توجه به ثبت خانه نیما یوشیج در سال ۰۸۳۱ ازسوی سازمان میراثفرهنگی به ش//ماره ۳۰۶۴ در فهرس//ت آثار ملی ایران، بهرغم رأی اخی//ر دیوان عدال//ت اداری مبنی بر خروج اث//ر مذکور از این فهرس//ت، این خانه همچنان از منظر کارشناسی واجد ارزشهای ثبتی است. بنابراین از جنابعالی انتظار میرود از تمام امکانات و اختیارات قانونی و حقوقی بهره جسته و مانع هرگونه تخریب و آسیب به ارزشهای این اثر شوید و در اسرع وقت نیز گزارش اقدامات انجامشده را به اینجانب اع//الم کنید.» پی//ش از این نیز جمع//ی از اهل قلم و هنر با امضای بیانیهای خواس//تار حفظ خانه «نیما یوشیج» در تهران ش//دند. همچنین گروهی تلگرامی ب//ه نام «خانهام ابری است» با هدف جلوگیری از تخریب خانه نیما یوشیج در تهران، راهاندازی شد و در این بین عالوه بر هشدارهای ش//ورای شهر تهران و برخی از مس//ئوالن میراثفرهنگی، همگ//ی بر لزوم حفظ این خانه تاکید کرده بودند، اما هیچ نهاد یا دس//تگاهی تا پی//ش از این، خود را موظف به انجام اقدامی در این زمینه نمیدید.

موضوع، حقوقی است ‹

مدی//رکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری معتقد اس//ت وضعیت خانه نیما یوش//یج زمانی مش//خص می ش//ود ک//ه نتیجه مس//ئله حقوقی آن از س//وی دیوان عدالت اداری روش//ن ش//ود. فرهاد نظری، در گفتوگو با «گسترشتجارت» اظهار کرد: ثبت ملی و یا خروج از ثبت ملی خانه نیما یوشیج در تهران یک مسئله حقوقی بوده و سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در حال پیگیری آن است. او افزود: خروج از ثبت ملی و یا تداوم این خانه در فهرس//ت آثار ملی کشور هنوز قطعیت پیدا نکرده و نامش//خص اس//ت. نظری بیان کرد: خانه نیما یوشیج به دلیل تعلق داش//تن به این شاعر، بس//یار باارزش است، اما اکنون درگیر یک مسئله حقوقی شده و این مسئله نیز در حال بررسی است؛ معاونت حقوقی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردشگری این مس//ئله را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری میکند. به گفته او، زمان مش//خص شدن نتیجه هنوز معلوم نیست.

نتیجه به مذاکرات بستگی دارد ‹

به گفته رییس س//تاد گردشگری ش//هرداری تهران نیز خانه نیما با اینکه از س//وی فرد ناشناس//ی خریداری شده، اما ادع//ای اینکه خانه نیما یوش//یج در زم//ان حیات این ش//اعر نوپرداز ب//ه نام وی نبوده، صحت ندارد و س//ند این خان//ه به نام نیما یوش//یج بوده و از نظ//ر حقوقی و قانونی به وی تعلق داش//ته اس//ت. مهدی س//یف در گفتوگو با «گس//ترشتجارت» اظهار کرد: خانه نیما یوشیج از سوی فرد ناشناسی که خویشاوندی با این شاعر ندارد، خریداری ش//ده است. مالک این خانه به منظور تغییر کاربری در این بنا پیگیریهایی را ب//رای خروج این بنا از ثبت ملی انجام میدهد و به همین منظور به دادگاه شکایت کرده و عنوان ک//رد که هیچ س//ندی مبنی بر اینکه ای//ن خانه متعلق به نیما یوش//یج اس//ت، وجود ندارد. او افزود: این امر موجب ش//د به خروج این خانه از ثبت ملی رأی داده ش//ود. پس از آن فع//االن میراثفرهنگ//ی پیگی//ری ک//رده و افرادی همچون شهرام ش//هریار مس//تنداتی پیدا کردند که خانه نیما یوش//یج به نام خانواده یوش//یج بوده است. مستندات ارائه ش//ده و رأی مبنی بر خروج نیما یوش//یج از ثبت ملی تغییر میکند و رأی داده میشود که این خانه در فهرست آثار ملی باقی بماند. س//یف در ادامه بیان کرد: ش//هرداری و ش//ورای اس//المی تهران نیز در این حوزه وارد ش//دند و طی گفتوگوهایی که با حسن خلیلآبادی، رییس کمیته گردش//گری و میراثفرهنگی شورای ش//هر تهران و احمد مسجدجامعی، عضو شورای ش//هر تهران داشتیم، حمایت خود را از باقی ماندن خانه نیما یوش//یج در فهرس//ت آثار ملی اعالم کردند. او گفت: محمدعلی نجفی، شهردار تهران نیز حمایت خود را از این خانه تاریخی اعالم کرد. زمانی که به همراه خلیلآبادی با حضور وکیل مالک این س//اختمان از خانه نیما یوشیج بازدید کردیم، قرار شد مالک به منافع خود برسد و در کنار آن، شهردرای نیز خانه نیما یوشیج را به عنوان یک اثر ملی حفظ کند.

مزی//ت این خانه آن اس//ت ک//ه نزدیک به س//اختمان جاللالدینی اس//ت و جالل آلاحمد و سیمین دانشور در آن زندگی میکردند.

رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به اینکه میتوان به عنوان یکی از محورهای گردشگری فرهنگی از آن اس//تفاده کرد، افزود: در صورت بازس//ازی این دو خانه تاریخی، میتوان آن منطقه را به عنوان محور گردش//گری فرهنگی در نظر گرفت. اگر فعاالن میراثفرهنگی وضعیت خان//ه نیم//ا یوش//یج را پیگیری کنند و ش//هرداری ته//ران نیز از نظ//ر مال//ی بتوان//د از خانه نیما یوش//یج و خان//ه جاللالدین//ی پش//تیبانی کند، اتفاقات بس//یار مثبتی در این حوزه رخ میدهد.

او با تایید اینکه دیوان عدالت اداری در حال پیگیری مس//ائل حقوقی خانه نیما یوش//یج اس//ت، بیان کرد: البته هر رأیی که صادر ش//ود، ذینفعان میتوانند نسبت به آن اعتراض داش//ته باش//ند. زمانی ک//ه رأی صادر ش//د، وکیل مالک میتواند شکایت کند.

همان رای باقی میماند ‹

به نظر میرسد با مس//تنداتی که اداره ثبت ارائه کرده، همان رأی باقی میماند. س//یف درباره زمان اعالم ش//دن رأی دی//وان عدالت اداری درباره خانه نیما یوش//یج گفت: صدور رأی مس//تلزم آن اس//ت که تمامی نهادهای متولی و وابس//ته به میراثفرهنگی با یکدیگر هماهنگ باش//ند و وکی//ل مالک نیز اعالم آمادگی کند. ش//هرداری تهران نیز آمادگ//ی دارد پای میز مذاکره بیاید. او با اش//اره به اینکه مالک خانه نیما یوشیج نیز حق و حقوقی دارد و نباید زیرپا گذاش//ته شود، اظهار کرد: این خانه در زمان حیات وی، به نام نیما یوش//یج بوده است و قش//ر فرهنگی جامعه توجه ویژهای نسبت به این خانه دارند. گاهی اوقات نیز خبرهای ش//یطنتآمیزی مبنی بر تبدیل این خانه به سفرهخانه به گوش میرس//د که حساس//یتها بیشتر ش//ده است. اگر نشستهای مشترکی برگزار ش//ود، میتوان شاهد آن بود که خانه نیما یوش//یج به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در نظر گرفته شود. سیف با اشاره به اینکه هنوز برای اینکه تصمیم قاطع درباره تبدیل خانه نیما یوشیج به موزه گرفته شود، زود است، بیان کرد: در حوزه خانهموزهها تجربههای مثبتی داش//تهایم و ش//هرداری تهران خانههای مشاهیر را خریداری و به خانهموزه تبدیل میکرده و خانه نیما یوشیج ای//ن قابلیت را دارد که به خانهموزه تبدیل ش//ود. به دلیل نزدیکی خانه جالل آلاحمد و سیمین دانشور به خانه نیما میتوان این دو س//اختمان را به محل تجمع فعاالن ادبی و محور گردشگری ادبی در آن منطقه تبدیل کرد.

خبرهای ضد و نقیض درباره خانه نیما یوشیج در تهران نقل محافل شده است، به طوری که اگر در خبرگزاریها اخبار مرتبط با این خانه را جس/توجو کنید، به طور قطع دچار سردرگمی خواهید شد. خبرگزاری مهر اعالم کرده خانه نیما ثبت ملی ش/د، آن هم از زبان فرهاد نظ/ری،...

مهدی سیف

فرهاد نظری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.