سخن آخر

مطالبات راهنمایان گردشگری از مجلس

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ب//ه نظر میرس//د ماجرای خانه نیما یوش//یج همچن//ان ادامه دارد، اما ب//ا پیگیریهای فعاالن میراثفرهنگی خروج این اثر تاریخی از فهرست آثار ملی بعید به نظر میرسد.

نمایندگان تشکلهای راهنمایان گردش//گری سراسر کشور با ارسال نامهای مطالبات خود را از نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی خواستار ش//دند. راهنمایان گردشگری از خألهای قانونی در حوزه فعالیت این قش//ر از فعاالن گردش//گری گفته و حقوق شهروندی خ//ود را مطالبه کردند. به گزارش «گس//ترشتجارت» این راهنمایان با اش//اره به اهمیت صنعت گردش//گری در کش//ور و نقش مهم راهنمایان گردش//گری در توسعه این صنعت از بار س//نگینی که به عنوان بدنه گردش//گری به دوش میکشند و کاستیهای آن گفتند و با اش//اره به اینکه مجلس خانه ملت اس//ت، خواس//تار آن ش//دند که به وضعیت این قشر زحمتکش در قالب قوه مقننه رس//یدگی شود. مطالبات راهنمایان گردشگری در این نامه به شرح زیر است:

- اصالح قانون کار در راس//تای حمایت از کارگ//ران آزاد مانند راهنمایان و امکان ایجاد تعاریفی چون ساعات کاری، قرارداد، حداقل دستمزد پرداختی براساس قوانین جمهوری اسالمی ایران

- ایج//اد ضمان//ت اجرایی ممانعت قانونی اش//تغال اتباع خارجی در کس//وت راهنمای گردشگری که در حال کار هستند و همچنین راهنمایان غیرمجاز و مجرمانه تلقی کردن فعالیت ایشان به منظور تامین امنیت شغلی راهنمایان و امنیت کشور

است. ایجاد ش//رایط بیمه و بازنشس//تگی ک//ه نیازمند تدوین و تصوی//ب قانون خاص برای راهنمایان گردشگری

- تخفیف در عوارض خروجی برای ش//اغالن س//فر از جمله راهنمایان گردشگری که به مقتضای ش//غل خود نیازمند خروج متعدد از کش//ور هستند و با وجود نرخ جدید عوارض امنیت شغلی راهنمایان به خطر افتاده است.

- ب//اال ب//ردن حیطه اختیارات متولی گردش//گری و تجمیع ش//رح وظای//ف مربوط به گردش//گری در یک نهاد یا س//ازمان و جلوگیری از برخورد س//لیقهای نهادهای نظارتی با تورهای گردشگری و راهنمایان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.