مسابقه عکس موبایلی «یک روز برفی در اماکن تاریخی»

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مرک//ز روابطعموم//ی و اطالعرس//انی س//ازمان میراثفرهنگی مس//ابقه عکاس//ی «یک روز برفی در اماکن تاریخی» را برگزار میکند.

بهگزارش میراثآریا، ش//رکت در این مسابقه برای عموم عالقهمندان و تمام گروههای س//نی آزاد است و عکسهایی را در ب//ر میگیرد که در محوطه برفی موزهها، کاخموزهها و اماکن تاریخی که عکاس//ی در آنها ممنوعیت قانونی ندارد، گرفته شده باشد.

براس//اس این گ//زارش تمامی اعض//ای خانوادهها میتوانند در این مس//ابقه شرکت کنند و برنده جایزه ویژه گردشگری خانواده در یک روز برفی شوند.

عالقهمن//دان ب//رای ش//رکت در ای//ن مس//ابقه میتوانن//د حداکثر دو نمونه عک//س موبایلی خود را با ذکر مش//خصات ش//امل نام و نام خانوادگی، س//ن و جنس، ش//غل و ش//ماره تماس تا تاریخ ۵۱ بهمن ب//ه آیدی تلگرام//ی ichto_snow@ ارس//ال کنند.

ترکی//ب زیب//ا و هماهنگ عنصر ب//رف، جلوههای زمس//تانی نماهای تاریخی و حضور گردشگر در این نما در کنار ثبت حرفهای نماها از جمله شاخصهای ارزیابی اثر اس//ت و پس از داوری آثار، به برگزیدگان، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.