‌غیرمجازها‌وضعی‌تشان ‌مانند‌گذشته‌نیست

Tejarat Daily - - صفحه اول -

موسس//ههای مال//ی و اعتب//اری غیرمجاز در س//الهای گذش//ته در حال//ی در فض//ای خ//أ قانونی و نبود نظارت و کنترل مناس//ب از س//وی نه//اد ناظر به ش//کل قارچگونه رش//د کردند که در نهایت وجودش//ان باعث ش//د شرایط بحرانی و ح//ادی در بخشهای اقتصادی کش//ور ایجاد ش//ود و مش//کالت بس//یاری از این بابت بهوجود آی//د. فعالیت غیرمجازه//ا در حالی بیانضباطی مالی زی//ادی را در حوزه پولی کش//ور ایجاد کرد و سبب شد سیاستهای پولی بانک مرکزی در راستای حمایت از بخش مولد کش//ور به گونهای خنثی ش//ود که در کنار این موضوع نباید ضرر و زیانهای زیادی که متوجه مردم و س//پردهگذاران این موسس//هها ش//د را نی//ز نادیده گرفت. به هر حال فعالیت این موسس//هها، جز اینکه آثار و پیامدهای منفی زیادی را به کش//ور متحمل کرد، نتیجه دیگری نداشت. این ش//رایط تا جایی پیش رفت که در نهایت بانک مرکزی در کنار س//ایر نهاده//ای ذیربط، تالش کردند فعالیت این موسس//هها را محدود کنند و جلوی ادامه فعالیتش//ان را بگیرند. با توجه به اقداماتی که انجام ش//د، به نظر میرس//د در کنار محدود شدن فعالیت تعدادی از این موسسهها، دیگر استقبال چندانی نیز از موسسهها و صندوقهای موجود نمیشود و وضعیتشان دیگر مانند گذشته نیست.

ام//ا با ای//ن وجود برای اینکه این وضعیت به ش//کل کامل خاتمه یابد و پرونده غیرمجازها بس//ته ش//ود، باید عزم و ارادهای که برای س//اماندهی ای//ن بازار غیرمتش//کل پولی ایجاد ش//ده، ادامه یابد تا دیگ//ر فضا برای فعالیت اینگونه موسس//هها در بازار پولی کش//ور وجود نداشته باشد. در این بین نقش مردم هم بس//یار مهم اس//ت. مردم نیز باید هوشیار باشند تا در موسس//ههایی که س//ود غیرمتعارف پرداخت میکنند و ریس//ک باالیی متوجهش//ان است، س//رمایهگذاری نکنند، تا عرصه برای فعالیت چنین موسسههایی تنگ شود. مردم باید بدانند سرمایهگذاری در چنین موسسههایی بدون تردید این افراد را متضرر خواهد کرد.

علی صادقین کارشناس اقتصاد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.