باجه خبر

Tejarat Daily - - صفحه اول -

بیمه رایگان سپردهگذاران بانک آینده ‹ س//پردهگذاران بانک آینده به صورت رایگان زیر پوش//ش خدمات بیمه قرار میگیرند. بانک آینده با هدف ارزشآفرینی هرچه بیشتر برای مش//تریان، طرح بیم//ه رایگان س//پردهگذاران را با همکاری شرکت بیمه رازی، در تمام شعب خود اجرا کرده است. در طرح بیمه رایگان بانک آینده، س//پردهگذاران با توجه به مبلغ س//پرده و مدت قراردادشان، میتوانند از خدم//ات متنوع بیمهای، در 3 س//طح طالیی، نقرهای و برنزی بهرهمند ش//وند. عالقهمندان به اس//تفاده از این خدمات میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر، به شعب بانک آینده در سراسر کشور و یا تارگاه بانک آینده به نشانی .www.ba24 ir مراجعه کنند.

استقبال از غرفه بانک انصار در همایش بانکداری الکترونیک ‹ با حمایت و مشارکت بانک انصار، هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با محوریت نوآوری، بازیگران جدید و کارآی//ی در کس//بوکار مالی در روزه//ای 2 و 3 بهمن در مرکز همایشهای بینالمللی برج میالد برگزار شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، در حاش//یه این همایش دو روزه و در طبقات اول و دوم سالن اصلی، نمایش//گاهی از دس//تاوردها، برنامهها و خدمات بانکها، موسس//ههای اعتباری، فینتکها، شرکتهای خدمات الکترونیک و استارتآپها نیز تشکیل شد و اداره کل رواب//ط عمومی و تبلیغات بانک انصار با همکاری و حضور اداره کل بازاریابی، معاون//ت برنامهریزی و هدایتهای راهبردی، معاونت بانکداری و معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات با برپایی غرفهای در محل مناسب و طراحی مطلوب به ارائه دستاوردها، خدمات، برنامهها و مزیتهای رقابتی بانک پرداخت که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. سیدحمید خالقی، مدیرکل روابطعمومی و تبلیغات بانک انصار گفت: در دو روز برپایی این غرفه، تعدادی از مش//تریان، س//هامداران، مسئوالن شرکتهای فینتک، اس//تارتآپها و موسسههای فناوری اطالعات با حضور در غرفه ضمن آشنایی با خدمات این بانک و اعالم آمادگی برای همکاری و بس//ط آن، درخواس//ت خود را مبنی بر بهرهمندی از خدمات الکترونیکی انصار مطرح کردهاند. به گفته وی، شرکت سامانه الکترونیک انصار بر این اساس متعهد ش//د ک//ه از طریق هماهنگی با معاون//ت فناوری اطالع//ات و ارتباطات، امکانات الکترونیکی مربوط به خدمات عمومی و ویژه بانک ازجمله کارتهای شهروندی جمال رازقیجهرم/ی، رییس اتاق ش/یراز: معتقدم ک//ه زمان برای اص//الح بانکها و موسس//ههای اعتباری غیرمجاز گذشته است. 8500 تا 8600 موسسه اعتباری در کش//ور تاس//یس ش//ده و حجم نقدینگی در کشور به یک هزار و 350 هزار میلیارد تومان رس//یده اس//ت. 85 درصد این مبلغ س//پرده بلندمدت ب//وده که حتی اگر با نرخ 15 درصد س//ود این سپردهها محاسبه میشد، نظام بانکی باید ساالنه حدود 210 هزار میلیارد تومان سود به س//پردهگذار میداد، در حالی که س//ال گذشته کل سود بخش اقتصادی کش//ور اعم از دولتی و خصوصی از 100 هزار میلیارد تومان تجاوز نکرده است، بنابراین نظام بانکی به این صورت کارش به پایان رسیده است. این نظام بیمار است و هر قدر در جراحی آن دیرتر اقدام شود، بیشتر به فروپاشی نظام بانکی کمک میکنیم. €

عل/ی دیلمقانیان، نایبرییس اتاق ارومیه: من هم با ای//ن نظر موافق//م. اینکه نظام بانکی و پول//ی و مالی نیاز ب//ه تجدید س//اختار دارد، امر مبینی اس//ت، اما نکتهای که ش//ما به آن اش//اره دارید، موسسهها و صندوقهاست که به یک چالش جدی ملی تبدیل ش//ده اس//ت. یکی از بحثهایی که در این حوزه مطرح اس//ت، تعیین تکلیف

رازقیجهرم/ی: مبالغ باالتری از محل صندوق توس//عه ملی قرار است پرداخت شود و این اصال درست نیست. به نظر من هیچ منبعی نباید به آن اختصاص دهند. کس//ی که س//ود 30 درصدی گرفته، باید ض//رر امروز را هم در نظر میگرفت. دیلمقانیان: به هیچ وجه نباید دولت این مبلغ را از هیچ منبعی پرداخت کند. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران: شما این موسسهها را غیرمجاز خواندید، اما این موسسهها اصال غیرمجاز نیس//تند؛ اینها یا با مجوز بانک مرکزی ایجاد ش//دهاند و یا به دلیل قدرت و سیاستهای ناکارآمد، با مجوز نهادهای دیگری ایجاد ش//دهاند. اگر در کشور سیاست منس//جم و کالن اقتصادی وجود داشت، ب//ه طور قطع این موسس//هها به ش//کل قارچگونه رش//د نمیکردند، اما از آنجایی که قوانین باالدس//تی محکمی وجود ن//دارد، در نتیجه نهادهای غیرمس//ئول میتوانند دخال//ت کرده و به هر حوزهای ورود کنند. در نتیجه این رفتار آنها در حوزه اقتصاد و حوزه مالی-پولی نابس//امانی بهوجود آمده است. €

روغنی گلپایگانی: فعالیت این موسس//هها سبب شده مردم به س//مت پول بدون دس//ترنج حرکت کنند؛ یعنی سرمایهها از اقتصاد مولد به سمت اقتصاد غیرمولد حرکت کند. باید قبول کرد که رس//یدن به این سودها روزی به پایان میرسید و االن پایان آن است. حتی شنیده میشود بانکهای خصوص//ی به بانکهای دولت//ی وام دادهاند یا حتی عکس آن هم وجود داش//ته است. این کارها خیلی پیامد داشته است. نباید از صندوق توسعه ملی این پولها و دس//تگاههای کارتخوان و پیش//خوانهای بانکی را برای گسترش به همه نقاط کشور توسعه دهد.

تجهیز۰۱ جایگاه بهکیوسکپرداختبانکتجارت ‹ بان//ک تجارت با همکاری ش//رکت کارت اعتب//اری ایرانکیش 10 جایگاه CNG در مش//هد و کرج را به سامانه پرداخت الکترونیکی تجهیز ک//رد. به گزارش روابط عمومی بانک تج//ارت، نادر خواجه ح//قوردی، قائممقام مدیرعامل و رییس هلدین//گ فناوری اطالعات این بانک با اعالم این مطلب گفت: پرداخت وجوه توسط مشتریان در جایگاههای سوختگیری گاز همواره از دغدغههای رانندگان به ش//مار میرود و پرداخت وجه نقد با مبالغ خرد و نیز فاصله دس//تگاههای کارتخوان با پمپ گاز، فرآیند س//وختگیری را با مشکل و تاخیر روبهرو میکند. کیوسک پرداخت الکترونیکی بانک تجارت که از فناوری غیرتماس//ی برخوردار است، این مش//کل را به حداقل کاهش میدهد و گامی بزرگ در عرصه صنعت پرداخت به شمار میرود.

سرپرست جدید روابط عمومی بانک پارسیان معرفی شد ‹ مراسم تودیع مدیر پیشین و معارفه سرپرست جدید روابط عمومی بانک پارس//یان برگزار و مریم وحیدنیا به عنوان سرپرس//ت جدید روابط عمومی بانک پارس//یان معرفی شد. به گزارش روابط عمومی بانک پارس//یان، در این مراس//م که صنعتینژاد مش//اور مدیرعامل، فرزان معاون مدیرعامل و قاس//مخانی مدیر امور هماهنگی بانک پارس//یان حضور داشتند، از خدمات بابک دربیکی، مدیر پیشین روابط عمومی قدردانی و برای مریم وحیدنیا، سرپرست این مدیریت آرزوی موفقیت شد.

اپلیکیشن بانکداری اجتماعی «ویپاد» فعال شد ‹ بانکپاسارگاد در ادامه حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال اقدام به طراحی و توس//عه محصولی جدید در ح//وزه بانکداری اجتماعی با عنوان «ویپاد» کرده است. به گزارش روابطعمومی بانکپاسارگاد، اپلیکیش//ن ویپاد در واقع نوعی شبکه اجتماعی برای تسهیل تعامالت مالی میان افراد از طریق ش//ماره تلفنهمراه اس//ت؛ به اینصورت که مبنای انتقال وجه از شماره تلفنهمراه هر فرد به شماره تلفنهمراه اعضای موجود در فهرست تماس گوشی آن فرد خواهد بود. این برنامه ویژگیها و قابلیتهای بسیار خوبی دارد که بیش//ک بهرهمندی از آنه//ا باعث افزایش رضایت و آس//ودگی خاطر هممیهنان (پاس//ارگادی و غیرپاس//ارگادی) در انجام امور بانکی خواهد شد. ویژگیهایی از قبی//ل: پرداخت وجه بدون نیاز به مش//خصات بانکی، امکان تقس//یم دانگ بین دوستان، س//رمایهگذاری جمعی، ایجاد گروههای خیریه، ارسال درخواست وجه گروهی، امکان انتقال و درخواس//ت وجه ب//ه تمام مخاطبان تلفنهمراه که عضو ش//بکه اجتماعی مالی ویپاد هس//تند، انتقال وجه بی//ن کارتهای بانکی، امکان تعریف اثر انگش//ت و رمز عبور و گزارشگیری از تمامی درخواستها و واریزهای انجامشده شخصی یا گروهی.

موفقیت بانک ملت در فناوری، نتیجه دیدگاه مدیران دهه ۰۸ ‹ مدی//ر بازاریاب//ی بانک مل//ت موفقیت این بانک در ح//وزه فناوری اطالعات را از جمله نتایج تاثیرگذار دیدگاه مدیران آن در دهه 80 دانس//ت. به گزارش ایبنا، علیرضا جالل//ی فراهانی در دومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال درباره تجربه پیادهس//ازی بانکداری دیجیتال در بانک ملت به حسن شهرت این بانک در زمینه سختافزار و نرمافزار اشاره کرد و گفت: موفقیت این بانک در حوزه فناوری اطالعات از نتایج تاثیرگذار دیدگاه مدیران آن در دهه 80 اس//ت. وی افزود: مدیران ما در حوزه فن//اوری اطالعات در باالترین سطح قرار دارند و مباحث دیجیتال در باالترین سطح بانک تصمیمگیری میشود. فراهانی افزود: در بانک ملت به منظور ایجاد تحول دیجیتال، مرکز تحقیقات در این زمینه ایجاد شد و به عنوان گروه تحول دیجیتال مسئولیت ظابطهمند کردن اقدام//ات در حوزه فناوری اطالع//ات را برعهده گرف//ت. وی تصریح کرد: بعد از تشکیل این گروه تحول دیجیتال در نیمه دوم سال 95 ماموریت پشتیبانی علمی و نظ//ری تحوالت دیجیتال در بانک ملت را قبول کرد و تدوین نقش//هراه تحول دیجیتال در این گروه ا=نجام شد.

شبکههای اجتماعی از تحوالت عمده نظام بانکی ‹ عضو هیات مدیره بانک رفاه گفت: شبکههای اجتماعی از ابزارهای فن//اوری اطالعات و بانکداری بینالمل//ل از تحوالت عمده در نظام بانکی هستند. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، فرشید فرخنژاد در همایش معاونان اعتباری مدیریت شعب استانهای این بانک طی سخنانی با اش//اره به س//لطه ش//بکههای اجتماعی و نقش و تاثیر آن بر عملیات بانکداری خاطرنشان کرد: امروزه ابزارهای فناوری اطالعات و از جمله شبکههای اجتماعی تغییرات و تحوالت زیادی در نظام بانکی ایجاد کرده اس//ت. الزم اس//ت در حوزه عرضه محصول از این ظرفیت استفاده شود. وی دیگر تحول عمده در نظام بانکی بهوی//ژه بانک رف//اه را تحول در حوزه بانک//داری بینالملل عنوان ک//رد و افزود: خوشبختانه پس از برجام در حوزه بینالملل توانستهایم سهم بازار مطلوبی را به دست آوریم. البته باید توجه داشت که هنگام افزایش سهم بازار، مطالبات بانک افزایش نیابد.

تخفیف 50 درصدی رمزیاب بانک صادرات ‹ مشتریان بانک صادرات ایران میتوانند با ثبت درخواست عضویت در س//امانه اینترنت بانک س//پهر در دهه مبارک فجر از 50 درصد تخفیف در قیمت رمزیاب سختافزاری )Token( بهرهمند شوند. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با هدف توس//عه و ترویج خدمات در حوزه اینترنت بانک سپهر اعالم کرد: آن دسته از مشتریانی که از 12 تا 22 بهمن س//الجاری (دهه فجر) نسبت به ثبت درخواستهای «عضویت» یا «رمزیاب جدید» در س//ایت اینترنتی بانک صادرات ای//ران )www.bsi.ir( و یا مراجعه به ش//عب ای//ن بانک اقدام کنند، از 50 درص//د تخفیف در هزینه خرید دستگاههای رمزیاب سختافزاری )Token( برخوردار خواهند شد.

اهمیت آموزش سرمایه انسانی در نظام بانکی ‹ معاون اداری و توس//عه منابع انسانی بانک شهر با تاکید بر اهمیت تکری//م ارباب رجوع گفت: بانک ش//هر به عن//وان بانکی جوان، در س//الهای اخیر ب//ا تاکید بر اهمی//ت آموزش نیروی انس//انی، به مش//تریان خدماترس//انی کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش//هر، حسن رستمپناه با بیان اینکه مهمترین دغدغه مدیران این بانک، آموزش نیروی انسانی متعهد و متخصص است، افزود: در حال حاضر داراییهای ثابت به هیچ عنوان حرف نخس//ت را در آیندهسازی یک سازمان اقتصادی نمیزند، بلکه سرمایههای فکری موثر و نیروی کارآمد از مهمترین ارکان در پیشبرد اهداف یک سازمان است. وی تصریح کرد: س//ازمانی که نیروی انس//انی متخصص، متعهد و خالق نداشته باش//د، در آینده با خطر روبهرو خواهد شد. رس//تمپناه در ادامه با اشار به برخی برنامههای این بانک خاطرنشان کرد: کار پژوهشی با عنوان «تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد س//ازمانی بانک شهر» آغاز شده که امیدواریم در آینده نزدیک اثرات آن را بر عملکرد و پیشرفت کارکنان شاهد باشیم.

آیا ش/ما ه/م فک/ر میکنی/د فرص/ت اصالح موسسههای اعتباری به پایان رسیده است؟

این موسسهها چه پیامدهایی در حوزه تولید و اقتصاد مولد دارند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.