پرونده ابهامات «بسته حمایتی صادرات» بسته خواهد شد؟

Tejarat Daily - - صفحه اول -

پنجاهودومین نشس �� ت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با دستور کار « برنامه حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی » دوشنبه با حضور تمامی اعضای ستاد و به ریاست معاون اول رییسجمهوری برگزار ش �� د . در این نشس �� ت ضمن بررسی برنامه حمایت از توس �� عه صادرات غیرنفتی در سال ۷۹، بس �� ته حمایت از صادرات غیرنفتی تصویب شد . بسته حمایت از صادرات غیرنفتی با هدف تحق �� ق صادرات غیرنفتی ۸ / ۳۵میلیارد دالری در س �� ال۷۹۳۱ تدوی �� ن، تصویب و به نهادهای اجرایی اباغ میشود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.