مناطق ‹آزاد ‹باید ‹باراندازهای ‹صادراتی ‹شوند ‹

Tejarat Daily - - صفحه اول -

دبی �� ر ش �� ورایعالی مناط �� ق آزاد و وی �� ژه اقتص �� ادی گفت: در س��ال حمایت از کاالی ایران��ی، مناطق آزاد به باراندازهای صادراتی تبدیل و همچنین از اس��تارتآپها و کسبوکارهای نوین حمایت میشود.

به گ��زارش مهر به نقل از مناط��ق آزاد، مرتضی بانک، در آیی��ن تودیع و معارفه معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: ماهیت و قوانین مناطق آزاد براس��اس فعالیت 00۱درصد پای �� دار و با تکیه بر توان بخش خصوصی اس �� توار اس �� ت . قوانی��ن و مقررات مناط ��ق آزاد بهعنوان ی��ک الگو برای تحرکبخش �� ی ب �� ه فعالیتهای اقتصادی اس �� ت و رویههای �� ی را خ �� ارج از س �� رزمین اصلی دنبال میکن �� د چراکه ای �� ن قوانین مترق �� ی، چابکی در اعطای مجوزها و مزیتهای خاص این مناطق را به همراه دارد.

وی با اش �� اره ب �� ه اینکه توس �� عه ص �� ادرات در مناط �� ق آزاد با جدیت در دس �� تور کار دبیرخانه ش �� ورا و س��ازمانهای مناطق آزاد قرار دارد، تصریح کرد: عملکرد صادراتی مناطق آزاد از س��ال ۲۹ تا ۶۹ نشان میدهد که مناطق آزاد در توس��عه صادرات کاالی تولیدی و صادرات مجدد موفق بودهاند و برنامههای حمایتی و ایجاد ظرفیتهای جدید برای توسعه بیشتر پیادهسازی میشود .

بانک ب �� ا تاکی �� د بر حمای �� ت از تولی �� د کاالی ایرانی در مناطق آزاد کش �� ور، اف �� زود: پیشبینی اج �� رای برنامهه �� ای متنوع در راس �� تای حمایت از کاالی ایران��ی در مناطق آزاد انجام ش��ده به طوریکه س �� رمایهگذاران و فع �� االن اقتص �� ادی در ای �� ن مناطق به س��مت کاالی ایرانی با کیفیت و رقابتپذیر هدایت شده و حتیاالمکان از مواد اولیه و کاالی ایرانی برای تولیدات خ �� ود بهره ببرند ک �� ه این موضوع نیازمن �� د اصاح برخی ساختارها و قوانین در کشور است.

بانک در ادامه با اش��اره به اینکه امروز بخشی از اقتصاد کش �� ور متکی به اس �� تارتآپها و کس �� بوکارهای نوین اس �� ت، گفت: مناطق آزاد بس �� ترها و زیرساختهای الزم برای ایجاد کسبوکارهای نوین از طریق فضای مجازی و اس��تارتآپها را دارند، ضمن اینکه این نوع کسبوکارها میتوانن �� د بهوی �� ژه در ص �� ادرات کاال از مناط �� ق آزاد به کش��ورهای گوناگون و در کشورهای همسایه مورد توجه قرار گیرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.