باجه ‹خبر

Tejarat Daily - - صفحه اول -

‹ حمای � ت ‹ بان � ک ‹ قر ‹ ضالحس� نه ‹ مهرای � ران ‹ ‹ از ‹ مددجویان ‹ کمیته ‹ امداد ‹

مدیرعامل بانک قرضالحس �� نه مهرای �� ران گفت : این بانک در جهت توانبخش��ی و توسعه اشتغال مددجویان کمیته ام ��داد، مبل ��غ ٠٠۵ میلیارد ری �� ال اعتبار برای پرداخت تسهیات قرضالحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی اختصاص داده است.

ب �� ه گ �� زارش رواب �� ط عمومی بان �� ک قرضالحس �� نه مهرای �� ران، مرتض �� ی اکبری در حاش �� یه آیی �� ن انعقاد تفاهمنام �� ه با کمیت �� ه امداد حض �� رت امامخمینی ( ره ) با اش �� اره به همکاریهای گذش �� ته می �� ان دو مجموعه، اظهار کرد: بانک قرضالحس��نه مهرایران سال گذشته نی �� ز حمایت وی �� ژهای از مددجویان کمیت �� ه امداد امام خمینی ( ره ) داش �� ته و تعداد ۲هزار و ٠٠۸ تس �� هیات قرضالحسنه خوداش��تغالی و مشاغل خانگی به ارزش ۵۴۴میلیارد ریال پرداخت کرده است. وی افزود: امسال نیز مانند سالهای گذشته بانک قرضالحسنه مهرایران در کنار سایر بانکها با پرداخت تسهیات قرضالحسنه برای بهبود معیشت قشر نیازمند و آسیبپذیر جامعه و افراد زیر پوش��ش کمیته امداد امام خمینی (ره) تاش میکند .

مدیرعامل بانک قرضالحس �� نه مهرایران تصریح کرد : کمیته امداد با حمایت بانک قرضالحس��نه مهرایران و تمامی بانکهای کشور از س��ال ٠۹۳١ تا ۶۹۳١ بیش از ۹٧٧ ه��زار طرح حمایتی و توانمندس��ازی با اعتبار ۵٧هزار و ۸۲۵ میلیارد ریال اجرا کرده که در نتیجه آن ۶٠۶ هزار و ۴۲٧ خانواده خودکفا شدهاند.

‹ دع � وت ‹ ب � ه ‹ هم � کاری ‹ بان � ک ‹ س � امان ‹ ‹ از ‹ تولیدکنندگان ‹ تجهیزات ‹ فناوری ‹

در دومین نشس��ت کارگروه حمایت از کاالی ایرانی بانک س��امان، شناسایی تولیدکنندگان ایرانی و بررسی توانمندیه �� ا و ظرفیته �� ای آنها در تولی �� د تجهیزات فناوری اطاعات به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان، در این نشست که به ریاس �� ت علیرض �� ا معرفت، سرپرس �� ت قائممقام مدیرعامل و با حضور مدیریتهای پشتیبانی، اعتبارات خرد و متوس��ط، بانکداری ش��رکتی و روابط عمومی و صدای مش��تریان برگزار شد، با تصویب اعضا، مقرر شد مدیریت پش �� تیبانی بهعنوان عه �� دهدار تامین ملزومات و تجهیزات بانک، نس �� بت به شناس �� ایی تولیدکنندگان تجهی �� زات فن �� اوری اطاع �� ات در داخل کش �� ور اقدام کند .

براس��اس این گزارش، تولیدکنن��دگان داخلی انواع تجهی �� زات فن �� اوری اطاع �� ات میتوانن �� د ت �� ا ٠١ تیر رزومه کاری، ش��رح محصوالت و مس��تندات تولید در داخل کش��ور را به نش��انی خیابان ولیعصر، نرسیده به پل پ �� ارکوی، کوچ �� ه ترکشدوز، س �� اختمان مرکزی بانک س��امان، مدیریت پش��تیبانی یا پستالکترونیک ‪com.procurement@sb ۴۲‬ ارسال کنند .

‹ بان � ک ‹ تج � ارت ‹ در ‹ ف � رودگاه ‹ اصفه � ان ‹ ‹ ارز ‹ مسافرتی ‹ پرداخت ‹ م ‹ یکند‹

بهمنظور تس �� هیل مس �� افرتهای خارجی هموطنان، بان �� ک تجارت در فرودگاه بین المللی ش �� هید بهش �� تی اصفه �� ان نیز نس �� بت ب �� ه پرداخ �� ت ارز مس �� افرتی به متقاضیان اقدام میکند.

ب �� ه گ �� زارش روابط عمومی بانک تج �� ارت، رضا کیا، مدیر ش��عب این بانک در اس��تان اصفهان با اعام این مطلب گفت: متقاضیان و مس ��افران کشورهای خارجی می وانند با مراجعه به ش��عب منتخب این بانک و ارائه گذرنامه معتبر، کارت ملی، بلیت پرواز و روادید کش��ور مقصد، اقدامات الزم برای دریافت ارز مسافرتی را انجام داده و با دریافت رس��ید و تحویل آن به باجه مستقر در فرودگاه اصفهان ارز خود را دریافت کنند.

وی افزود : بانک تجارت همانند س �� الهای گذش �� ته بهعن �� وان بانک عام �� ل در پرداخت ارز دانش�� جویی به ش��مار میرود. این بانک همچنین به بیمارانی که روند درمان آنها در داخل کش �� ور میس �� ر نب �� وده و باید برای مداوا به خارج از کش �� ور اعزام ش �� وند نی �� ز ارز پرداخت میکند . ‹ ‹ حمای � ت ‹ وی � ژه ‹ بان � ک ‹ مل � ی ‹ از ‹ طر ‹ حهای‹ خوداشتغالی ‹ و ‹ مشاغل ‹ خانگی ‹

بان �� ک ملی ای �� ران در جهت حمایت از بازاراش �� تغال در فروردین و اردیبهش��ت امس��ال، ۳هزارو ۶۵۹ مورد تس��هیات قرضالحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت ک �� رد . به گ �� زارش روابط عموم �� ی بانک ملی ایران، در این مدت هزار و ۸۳۸تس��هیات خوداشتغالی کمیت �� ه امداد امام خمینی ( ره ) ب �� ه ارزش ۲١۳میلیارد و ۳۲۳میلی��ون ریال و افزون بر ۵۴۴مورد تس��هیات خوداشتغالی س��ازمان بهزیس��تی به ارزش ۲٧میلیارد و ۵۲۴میلیون ریال ازس �� وی بان �� ک ملی ایران پرداخت شده است .

همچنین این بانک در راس��تای حمایت از مش��اغل خانگ �� ی ۲۴١موردتس �� هیات ب �� ه ارزش ۹میلی �� ارد و ۶۹١میلی��ون ریال ب�� ه مددجویان کمیته ام�� داد امام خمین �� ی ( ره ) و ۵٧ مورد تس �� هیات به ارزش ۵میلیارد و ۵۴۹میلیون ریال به س��ازمان بهزیستی در این بخش پرداخ �� ت کرده اس �� ت . پرداخت ٠٧١ موردتس �� هیات خوداش �� تغالی بنی �� اد ش �� هید ب �� ه ارزش ۳۳میلی �� ارد و ٠۲۲میلی �� ون ریال و هزار و ۳۸۲تس �� هیات مش �� اغل خانگ �� ی وزارت تع �� اون، کار و رف �� اه اجتماعی به ارزش ٧٠١میلیارد و ۵٠۶میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار اشتغال بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.