راهنماى با از ج مِو يق اير سفزديردبهگندينهلسسىازانها

TOURISM - - صفحه اول -

همقَدَمشدن با نواهاى آشنا و نوازش سرِ زلف سازها از آن تجربههايى است كه فقط در »موزه موسيقى ايران « مىتـوان سـراغش را گرفـت؛ جايى كه نفيسترين سازها و كميابتريـن نغمههـا را در خـود جـاى داده تـا مكانـى باشـد بـراى گـرد هم آمـدن اهالى موسيقى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.