ضرورتتشكيلكميسيون گردشگرى در شوراها

TOURISM - - صفحه اول -

اسماعيل ناصرى/ قدر مسلم شوراها و شهردارىها از اين ظرفيت بالقوه برخوردارند كه نقشــه جامع گردشگرى شــهر و شهرســتان را تهيه و قابليتهاى گردشگرى را براى مهمانــان و گردشــگران اين حوزه تعريف كنند و تأمين زيرســاختها و بســترهاى لازم و مناســب براى اســتقرار و اقامت بيشــتر گردشــگران را در منطقه در برنامهها و اهداف كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت خود بگنجانند. دبير كميســيون شــوراها و امور داخلى مجلس با بيان مطلب بالا به »توريسم« گفت: همانطور كه مىدانيد و همواره گفته مىشود، كشــور ما، يك كشــور چهارفصل اســت و از همه ظرفيتهاى لازم اعم از منابع جنگلى، بيابانى، كويرى، كوهســتانى و از طرفى درياها، چشمهسارها، قناتها، ميراثفرهنگى و...

در زمينه گردشگرى برخوردار است./ بقيه در صفحه2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.