تشخيص 168 شهر تاريخى ايران با نقشه هوايى 61 سال پيش استفاده از ظرفيت بازنشستگان در تدوين سند راهبردى توسعه گردشگرى

TOURISM - - ايرانسرا -

معــاون ميراثفرهنگــى گفــت: در گذشــته محدوده بافتهاى تاريخى 168 شــهر به وزارت كشــور ابلاغ شد، اما متأســفانه به آن توجهى نشــد، بنابرايــن تصاوير هوايى سال 1335 اســناد خوبى است كه براساس آن بايد محدوده تاريخى شــهرها مشخص شــود، حتى اگر بخشهايى از شهر از بين رفته باشــد. به گزارش تسنيم، محمدحسن طالبيان با اشــاره به اهميت محدوده و ظرفيتهاى ارزشــمند شهرهاى تاريخى كشور گفت: »شناخت درست محدوده و ظرفيتهاى تاريخى امرى بســيار مهم اســت كه قبل از هــر اقدامي در شــهرها و بافتهاى تاريخى بايد بــه آن توجه كرد.« وى با تأكيد بر قراردادن موضوع آموزش در حوزه محدوده شهرها و بافتهــاى تاريخــى به عنوان يكــى از چالشبرانگيزترين موضوعات حوزه ميراثفرهنگى افــزود: »با توجه به اينكه هماكنون بافتهاى تاريخى كشور يكى از چالشهاى بزرگى اســت كه با آن مواجه هســتيم، بحث آموزش و مشــاركت متخصصــان اين حــوزه اتفاق بســيار خوبى اســت كه بايد به صورت مداوم انجام شود.« طالبيان تصريح كرد: »با توجه به اينكه ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى بهعنوان متولى بافتهاى تاريخى شــناخته مىشود، اما لازم اســت بدانيم كه بافتهاى تاريخى موضوعى بســيار پيچيده اســت كه با وجود دارابودن محدودههــا و ضوابط اقداماتى كه در ميدان عمل صورت ميگيرد، بســيار متفاوت اســت، از هميــنرو لازم اســت كه تمام اركان شــهر بــه حفظ آن كمك كنند.«

وى تأكيــد كــرد: »هرچند داشــتن قوانيــن و ضوابط درســت لازمــه طرحهاى موفــق اســت، اما اگر سياســت يكپارچهاى وجود نداشــته باشد و مديريت شهرى به تاريخ، ارزشها و ظرفيتهاى موجود در شــهر معتقد نباشــد، حتى بــا طرحهاى خوب هــم نميتوان موفق عمل كــرد.« معاون ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشــگرى بــه قرارگرفتن ضوابــط ميراثفرهنگى در طرحهاى بالادســت اشــاره كرد و گفــت: »در چهار ســال گذشــته، با وجود مشــكلاتى كه وجود داشــته، تلاش شده اســت كه محدودههاى تاريخى در طرحهاى بالادســت، تفصيلى و جامع انعكاس داشــته باشد. در گذشــته محدوده بافتهاى تاريخى 168 شــهر به دست وزارت كشور ابلاغ شد، اما متأسفانه هيچكس به آن توجهى نكرد، بهطورىكه متوجه شــديم اين محدودهها حتماً بايد در طرحهاى بالادست و تفصيلى انعكاس داده شود.

مشــاور رئيــس و مديــركل حوزه رياســت سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى، در مراســم تجليــل از بازنشســتگان ســازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى با بيان اينكه بازنشســتگان شناســنامه اين سازمان بزرگ هســتند، گفت: »بايد براى اســتفاده از ظرفيتها و تجربيات بازنشســتگان در هر ســه حوزه تخصصى اين سازمان برنامهريزى شود.«

به گــزارش خبرنــگار ميراث آريــا، قــدرت ابراهيمي خاطرنشان كرد: »سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى از بازنشستگان حمايت كامل ميكنــد و براى تحقق اهــداف و برنامههاى ســازمان از ظرفيت و تجربيات آنهــا به طور حتم استفاده خواهد كرد.«

مرتضى احمدى، يكى از پيشكسوتان سازمان ميراثفرهنگى، صنايعدســتى و گردشگرى نيز در اين مراســم گفــت: »1200 بازنشســته داريم كه هر كدامشــان 30 ســال خدمت كردهاند و اين 30 ســال خدمت بازنشســتگان ســازمان يعنى بيش از 30هزار ســال تجربه كه اگــر اين همه تجربه را به ســه حوزه تخصصي ميراثفرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى تقســيم كنيم، هر حوزه حداقل 10هزار سال تجربه بهعنوان پشــتوانه دارد كه ميتوان در تحقق اهداف و برنامهريزىهاى ســازمان و تدوين سند راهبردى توسعه گردشگرى از اين تجربيات و ظرفيتهاى بازنشستگان استفاده كرد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.