ضرورتتشبيرككمييسيونلكراهامويمورسخليىولسنرگرودشيسمگروانىدرشوراها

TOURISM - - ايرانسرا -

دبير كميســيون شــوراها و امور داخلــى مجلــس با بيــان مطلب بــالا به »توريســم« گفت: همانطور كه مىدانيد و همواره گفته مىشــود، كشــور ما، يك كشــور چهارفصل اســت و از همــه ظرفيتهاى لازم اعــم از منابــع جنگلى، بيابانــى، كويرى، كوهســتانى و از طرفــى درياها، چشمهســارها، قناتهــا، ميراثفرهنگى و... در زمينــه گردشــگرى برخوردار اســت. بهعبارتــى، ما از مزاياى نســبى خوبــى در اين زمينه برخورداريــم. با توجه بــه اينكه مقام معظم رهبرى فرمودنــد كه از صادرات نفتى به ســمت صــادرات غيرنفتى برويــم و در ايــن ارتباط بر صنعت گردشــگرى هم تأكيد ويژهاى داشــتهاند، به نظر من بايد به جذب گردشــگر به عنوان نوعــى صادرات فرهنگ بومى نگاه كنيم. اصغر ســليمى گردشگرى را حلقه گمشده حال حاضر براى توســعه كشــور دانست و عنوان كرد: بايد از منابع كشــور خودمان اســتفاده بهينه كنيــم تا فرهنگ و توانايىهايمان را به دنيا بشناسانيم. وي افزود: از اين طريق مىتوانيم براى كشــور جذب ســرمايه داشته باشيم. نماينده ســميرم در مجلس شوراى اســلامى ادامه داد: بايد از خود بپرسيم كه مصوبات شوراها در زمينه گردشگرى تا چه حد مىتوانــد به اهدافى كه براى توســعه و رونــق اين صنعت در نظر گرفته شــده است، كمك كند؟ چه بخشى از تمركز شوراها بايد روى گردشگرى باشد و نمايندگان مردم در اين نظــام تصميمگيرى براى مديريت شــهرى بايد به چه نكاتى بيشــتر دقت كنند كه در گذشــته به آن بىتوجه بودند؟ به نظرم بايد در بحث گردشــگرى، چشمانداز داشته باشيم. در واقع شــوراهاى شــهرها و روســتاها بايد بتوانند كميسيون ويژهاى را براى بحث گردشــگرى و ميراثفرهنگى تشكيل دهنــد. ما هم بهعنــوان نماينده مجلس در خود شهرســتان، كارگروه تخصصى براى بحث گردشگرى و ميراثفرهنگى تشــكيل دادهايم و داريم از ظرفيتها استفاده مىكنيم. قطعاً اگر اين شــوراها، شــوراهاى فعالى باشــند و كميسيونهاى فعــال و پويايــى در زمينــه گردشــگرى مشــخص كرده و دانشــگاهها را در اين قضيه درگير كنند، شــاهد نتايج بسيار راهگشايى خواهيم بود. ما در بسيارى از جاها دانشگاه آزاد، دانشــگاه پيامنور و دانشگاههاى دولتى را در كنار خودمان داريــم و مىتوانيم از اين ظرفيتها و مراكز دانشــگاهى يا مراكز فنىوحرفهاى براى بحثهاى هتلدارى و گردشگرى اســتفاده و آنهــا را فعال كنيــم. ما به عنــوان نماينده، يك كارگــروه تخصصى براى بحث گردشــگرى ايجــاد كرديم. انشاءالله با شوراها هم صحبت خواهيم كرد تا آنها هم بتوانند كارگروهها و كميتههاى تخصصى گردشــگرى خود را فعال كنند. وى در پايان خاطرنشــان كرد: بــا توجه به تأكيدات دولــت و پىگيرىهاى مجلس در قالب كميســيون مربوطه كه كميســيون فرهنگى اســت و نيز فراكسيون گردشگرى، اگر شوراهاى شــهر هم بتوانند مسئله گردشگرى را نسبت به دورههاى گذشــته جدىتر دنبال كنند و به سمت تشكيل كميسيون گردشگرى بروند، شــاهد تحولى ملموس در اين صنعت خواهيم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.