بايدها و نبايدهاى گردشگرى حلال در ايران

TOURISM - - ايرانسرا -

گردشگرى حلال و ارائه نشان حلال به هتلهــا به عنوان مهمترين زيرســاخت صنعــت گردشــگرى، موضوعى اســت كه در يك ســال گذشــته در دســتور كار ســازمان ميراثفرهنگــى، صنايعدســتى و گردشگرى كشور قرار گرفته است.

به جز ارائه نظرات كارشناسان مختلف، در اين نوشــته تلاش شده به موضوع گردشگرى حلال نگاهى كارشناســانه شود. به منظور شناخت بهتر از هر موضوعى نخســت بايد تعريف دقيقــى از آن ارائه داد. صنعــت گردشــگرى بهعنوان پديــدهاى چندوجهى داراى ابعــاد مختلــف اقتصادى، تجــارى، فرهنگــى، اجتماعى و زيســتمحيطى اســت و زيرمجموعههاى متعــددى مانند گردشــگرى ســلامت، ورزشــى، غــذا، بومگردشــگرى، اكوتوريسم و... را شامل ميشود. يكى از اين زيرمجموعهها كه همواره در بين كشــورهاى داراى گردشگران مسلمان از رونق زيادى برخوردار بوده، گردشــگرى حلال اســت كــه انواع خدمات حلال را به گردشــگران مســلمان ارائه ميكند. سرو غذاها و نوشيدنىهاى حلال، رعايت موازين ذبح اسلامى، سرونشدن نوشــيدنىهاى الكلى، برنامههاى تفريحى و ورزشــى ويــژه خانمها و مجــزا از آقايان و... از جملــه خدمات گردشــگرى حلال اســت. كشــورهايى مانند تركيه، مالزى و ســنگاپور از ســردمداران اين نوع گردشــگرى در سطح جهان به شمار ميروند كه به منظور افزايش درآمد و رونق صنعت گردشــگرى، گردشــگرى حــلال را در صــدر برنامههاى خود قــرار داده و در كنار تمامي خدماتى كه براى جذب گردشگران تدارك ديدهاند، امكانات ويژهاى نيز براى اســتفاده از گردشگران مسلمان فراهم آوردهاند.

اما وضعيت گردشــگرى حلال در ايران به چه شكل اســت؟ درباره لزوم رونق و توســعه گردشگرى حلال در كشور در ابتدا بايد به اين نكته اشاره داشت كه اجراى هر طرح و برنامهاى در حوزههاى مختلف اقتصادى، اجتماعى، فرهنگــى و... در درجه نخســت مســتلزم مطالعه دقيق و نيازسنجى كارشناسانه از سوى نهادهاى متولى است، زيرا تمامي پروژههايى كه در ســطح دنيا به تصويب ميرســد، نتيجه تلاش براى يافتن راهكارهاى مناسب و رفع مسائل گوناگون اســت. به عنوان نمونــه ارائه طرحهاى مديريت ســبز در عرصه هتلدارى كه با عنوان »هتل ســبز« مطرح ميشود، به دليل نياز دنياى امروزى به كاهش آلودگىهاى زيستمحيطى و مصرف بهينه انرژى يا تجهيز فضا و اتاق هتلها به امكانات مورد نياز جانبازان در كشــورى مانند ايــران با توجه به تعداد قابل توجــه نيازمندان به اين نوع خدمــات مطرح شــده و بــه اجــرا درآمده اســت. درباره گردشــگرى حلال نيز ايران به عنوان كشــورى اسلامي با دارابودن بالاترين نســبت جمعيت مســلمان در بين تمامي كشــورهاى جهــان، مســاعدترين زمينه را براى توســعه اين حوزه از گردشــگرى داراســت و در صــورت تجهيز زيرساختها و استانداردسازى خدمات مورد نياز ميتواند بهراحتى گوى سبقت را از كشورهاى مطرح در اين حوزه ربــوده و خود را به عنوان قطب اصلى گردشــگرى حلال در ســطح جهان معرفى كند. علاوه بر توسعه زيرساختها و استانداردســازى خدمــات، اصل مهمي كــه نبايد از آن ســهلانگارانه گذشــت، موضوع تبليغات، اطلاعرسانى و بازاريابى با هدف جذب گردشــگران مســلمان از سراسر جهان به ســمت بازار گردشــگرى حلال در ايران اســت. اطلاعرســانى و تبليغــات بهعنوان يكــى از اركان اصلى دستيابى به موفقيت در حوزه گردشگرى، امروز به واسطه توسعه فضاى مجازى به ويژه شبكههاى اجتماعى، افقهاى جديدى را پيش روى خود ميبيند.

رئيس ايكوم ايران:

سيدمهدى حسينى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.