بالاوپايينسفرهايهواييمردادماه

»زاگرس« ركورددار قالگذاشتن مسافران

TOURISM - - ايرانسرا -

ســازمان هواپيمايــى كشــورى اعــلام كــرد: در مردادمــاه امســال ايرلاينهــاى داخلــى 6160 پــرواز داخلى انجام دادند.

به گزارش ايســنا، طبق گزارش ارائهشــده از سوى سازمان هواپيمايى كشورى، شركت هواپيمايى آسمان با انجام 957 پــرواز فعالترين ايرلاين ايرانــى بــوده اســت و پــس از آن شركتهاى ماهان با 785، ايراناير با 626، زاگرس با 607 و آتااير با 583 پرواز قرار داشتند.

شركتهاى كاســپين، كيشاير، قشــماير، تابــان، ايرتــور و نفت نيز در رتبههاى بعدى هســتند و از ميان ايرلاينها بــا تعداد پــرواز پايين نيز پوياايــر با ثبــت تنها پنج پــرواز در مرداد ســالجارى ركــورددار بوده و پس از آن اترك با 56، ساها با 64 و معراج با 77 پرواز قرار گرفتند.

از نظــر آمــار پروازهــاى بــه موقــع و تأخيرى نيز شــركت معراج از نظر درصد پــرواز بهترين عملكرد را به خود اختصاص داده و توانســته بــا ثبت 65 پرواز معــادل 84 درصد از كل عملكــرد ماهانــهاش در زمينه بــه موقعترين برنامه پــروازى را به ثبت برســاند. پس از آن نيز شــركت ايرانايرتــور بــا 66، قشــماير با 65، ماهــان با 61 و پوياايــر با 60 درصد عملكرد به موقع جــزء ايرلاينهاى با كارنامه مثبت در مردادماه بودند.

در بين ايرلاينهايى كه بيشترين تأخيــر را به خود اختصــاص دادهاند، زاگرسايــر از نظــر درصــد، بدترين عملكــرد را داشــته و تنها 39 درصد از پروازهــاى ايــن ايرلايــن در مــاه گذشته به موقع انجام شدهاند. پس از آن، دو شــركت نفت و آسمان با 43، ايراناير با 44 و آتا و كاســپين با 50 درصد پرواز به موقع از نظر درصدى پايينتريــن پروازهاى بــه موقع را به خود اختصاص دادند.

در حــوزه تعــداد پروازهاى به موقــع، ماهــان بــا ثبــت 476 پرواز بيشــترين تعداد پــرواز بــه موقع را بــه خود اختصــاص داده و پس از آن آسمان با 409، قشماير با 298، آتااير با 293، ايراناير با 277 و كيشاير با 252 پرواز قرار گرفتند.

در حــوزه بيشــترين تعــداد پروازهاى تأخيرى شركت هواپيمايى آسمان صدرنشــين است. اين ايرلاين در مرداد امســال 548 تأخير پروازى به ثبت رســانده كه معادل 57 درصد از كل پروازهايــش مىشــود. پس از آن زاگرس با 372، ايراناير با 352، ماهان بــا 309 و آتا بــا 290 پرواز بيشــترين تعداد تأخير پــروازى را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.