معافيتمالياتىشركتهاىحملونقلبينشهرى روىميزكميسيونعمرانمجلس

TOURISM - - ايرانسرا -

معافيت ماليات بر ارزش افزوده كانونهــاى صنفــى شــركتها و مؤسســات حملونقــل كالاى داخلى در كميســيون عمران مجلس بررسى و در صــورت تصويــب در صحــن مجلــس مطــرح ميشــود. اعتــراض شــركتهاى حملونقل بينشــهرى به افزايــش ماليات بــر ارزش افزوده و ركــود اقتصادى كــه در بخش توليد حاكم اســت، چند روز پيش در قالب نامــهاى خطاب بــه وزيــر صنعت و تجارت عنوان شــد. اين شركتها در نامه خود عنوان كردند كه به واســطه اين مشــكلات، در آســتانه تعطيلى و ورشكستگى هستند. با توجه به اينكه اين حوزه در سابق از معافيت مالياتى برخــوردار بــوده، مصوبــه مجلــس براى اعمال ماليــات ارزش افزوده با اعتراض شــركتهاى حملونقلى كالا روبهرو شــده است. عليم يارمحمدى، نايبرئيس كميســيون عمران مجلس شــوراى اســلامي در اينبــاره بــه تيننيــوز گفــت: معافيــت ماليات بر ارزشافــزوده كانونهــاى صنفــى شــركتها و مؤسســات حملونقــل كالاى داخلــى در كميســيون عمران مجلس بررسى و در صورت تصويب در صحــن مجلــس مطرح ميشــود. يارمحمدى در ادامه افزود: ماليات بر ارزش افزوده شركتهاى حمل كالاى بينشــهرى پيــش از ايــن، 3 درصد بــود كه در اجــراى طرح آزمايشــى بــه 9 درصد افزايش يافــت. با توجه به آزمايشــىبودن قانــون ماليات بر ارزش افــزوده و اتمام مهلت آزمايش آن، اخيــراً طــرح دائميشــدن قانون مذكور در دستور كار مجلس شوراى اسلامي قرار گرفته است.

نايبرئيــس كميســيون عمران مجلس شــوراى اســلامي خاطرنشان كرد: گروه عمران مجلس با بازنگرى اين قانون و درخواســت شــركتها و مؤسسات حملونقل كالاى بينشهرى طــرح معافيــت ماليــات بــر ارزش افزوده شــركتهاى حملونقل كالاى درونشــهرى را در دســت بررســى قــرار داده و آن را براى رأىگيرى به صحن مجلس خواهد برد. اين نماينده مجلس افزود: با اين اقدام شركتهاى حملونقــل بينشــهرى قــدرت مالى خريد كاميون را خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.