بقيـه از صفحه اول/ فهرست قرمز اموال تاريخى كشور تهيه ميشود

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيــس ايكوم (شــوراى بينالمللــى موزهها) ايــران گفت: فهرســتبردارى اموال تاريخى به سرقت رفته ايران زير نظر اين مركز آغاز شــده است. سيداحمد محيططباطبايى در گفتوگو با ايرنــا، از آغاز تهيه »‪Red List‬ « يا همان فهرســت قرمز اموال تاريخــى كشــورمان خبر داد. بــه گزارش ايرنا، فهرســت قرمز، عنوان كتابى اســت كه ايكوم كشــورها آن را تدوين ميكنند تا كيفيــت و چگونگى حال آثار در معرض خطر ايران و فهرســتى از اشــياى به ســرقت رفته موجود در داخل يا خارج هر كشــور مشــخص شــود. محيططباطبايى ميگويد: كارشناســان مختلف حوزههاى باستانشناسى و مردمشناسى، اين مسئوليت را بهعهده دارند و بخش اول با مديريت »ســاينا صديقيان« يكى از اعضاى ايرانى ايكوم، كه تجارب بينالمللى شناختهشدهاى دارد، در حال تهيه اســت. اشــيايى كه فهرســت آنها در اين كتاب منتشر شده باشــد، در هر كشورى غيرقابل خريد و فروش ميشوند، بنابراين موزهها حاضر به خريدارى اين اشياى سرقتى نخواهند شد. رئيس ايكوم ايران تأكيد كرد: هنوز بســيارى از كشــورها اين فهرست را ندارند و در ايران نيز تاكنون چنين فهرســتى تهيه نشــده بود؛ مانند بســيارى از كارهاى ضرورى كه هنوز انجام نشــده است. محيططباطبايى تصريح كرد: در اجلاس بينالمللى هفته گذشــته موزهها در ســئول كره جنوبى، گزارش ايكوم ايران از تجربههاى موزهاى كشــورمان در موضوعاتى همچون كــودك، بقا و ديگر مــوارد را عرضه كردم. وى اضافه كرد: پيشــنهاد ما اين بود كه اين شاخصها در سطح آسيا- اقيانوسيه انجام بشود و ميخواهيم تجربههاى موفق را با موزههاى آسيا به اشتراك بگذاريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.