120 هزار ميليارد ريال تسهيلات ارزانقيمت به روستاهاى كشور اختصاص يافت

TOURISM - - ايرانسرا -

معاون امور دهيارىهاى سازمان شهردارىها و دهيارىهاى كشور گفت: 120 هزار ميليارد ريال تســهيلات ارزانقيمت در ســالجارى در حوزه روســتايى براى ايجاد شغل جديــد در نواحى مختلف كشــور اختصاص يافــت. به گزارش ايرنا، ســعيدرضا جندقيان بيدگلى در حاشيه بازديد از روستاى مرق كاشان، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار كرد: اين اعتبار پس از ارائه لايحه دولت و تصويب آن در مجلس شوراى اسلامى و طى مراحل قانونى، از محل صندوق ذخيره ارزى تأمين شــده اســت. وى با اشاره به حمايت سازمان شــهردارىها و دهيارىها از طرحهاى درآمدزا در روستاها، افزود: براى طرحهاى مبتنى بر اشــتغالزايى پايدار براى محيط روســتاها مانند ايجاد بازارچههاى محلى، تســهيلات حداقل به ميزان 800 ميليون ريال پرداخت خواهد شد. جندقيان بيدگلى با اشاره به توسعه روستاهاى هدف گردشــگرى نيز گفت: شهرستان كاشان داراى قابليتهاى اكولوژيك و انسانى خوبى است كه مىتواند در عرصه گردشگرى فعاليتهاى مناسبى داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.