■ علاءالدينايرانيدرميان غولهاىجهانيسفر

برند خدمات مسافرتى علاءالدين تراول ثبت جهانى شد

TOURISM - - ايرانسرا -

تجارىســازى برند يا ثبت جهانى برند براســاس قوانين ســازمان تجارت جهانــى WTO و توافقنامه Trips صــورت ميگيــرد. تــا بــه امــروز بيــش از 160 كشور جهان موافقتنامه Trips را امضا كردهاند، برند خدمات مسافرتى علاءالدين تراول، علامت تجارى خود را در سوئيس به ثبت جهانى رسانيد.

بــه گزارش »توريســم« بــه نقل از نبــض بازار، Switzerland آمــار كنفرانــس تجــارت و توســعه سازمان ملل متحد UNCTAD سوئيس نشان ميدهد كه بيشــتر شــركتهايى كه موفــق به اخــذ نمايندگى برندهاى معتبر ميشوند، آندسته هستند كه داراى برند ثبتشده جهانى باشند و شركت خدمات مسافرت هوايى و جهانگــردى ســفرهاى علاءالدين با ثبــت علاءالدين تراول در جهان براي بهدســت آوردن بازارهاى سفر در جهان مصمم است.

امــروزه برند ســهم عمدهاى از ســرمايه و ثروت بنگاههــاى اقتصــادى محســوب ميشــود و كنترل آن جزء فعاليتهاى اســتراتژيك ســازمانى اســت. ارزش برند درواقــع ارزش افزودهاى اســت كه يك محصول توســط برندش ايجاد ميكند. ارزشگذارى برند براى نخســتينبار در ســال 2001 ميلادى و به پيشــنهاد دو كشــور فرانســه و انگليس صورت گرفت و رفتهرفته جاى خود را در محاســبات مالى دارايىهاى نامشــهود بــاز كرد. برنــد خدمات مســافرتى علاءالدين تراول با مديريت اميرحسين جعفرى بهعنوان رئيس هيئتمديره، مديرعامــل و مالــك طى مدت كوتاه پس از تأســيس در 15 آذرمــاه 1395 تاكنــون و تجربــه تورگردانــى اميرحسين جعفرى از سال 1379 تاكنون و به مدت 17 ســال توانسته است ســهمي خوب از بازار سفر ايران به دســت آورد و با ثبت جهانى برند علاءالدين تراول، در رده غولهاى بزرگ سفر در جهان قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.