خدماتدهى به گردشگران در نوار ساحلى آستارا رضايتبخش است

TOURISM - - ايرانسرا -

رئيس گروه بازرســى وزارت كشــور گفت: خدماتدهى ســتاد ساماندهى ســاحلها در آستارا به گردشــگران، رضايتبخش بوده و مديريت اين شهرســتان موجــب همگرايى دســتگاههاى اجرايى در افزايــش خدمــات و رضايتمندى مردم شــده اســت. عليرضا جانه در جلســه ســتاد ســاماندهى سواحل آســتارا در فرماندارى اين شهرستان گفت: نداشتن غريق براى دومين ســال، پرداخت بهموقع حقــوق ناجيان، اجراى برنامههــاى فرهنگى، هنرى و اجتماعــى، نظارت مناســب و برقــرارى امنيت اجتماعى از اقدامات خوب ستاد ساماندهى سواحل در شهرستان آستاراست.

فرماندار آســتارا نيز در اين جلســه با اشاره بــه اقدامــات انجامشــده در 5/18 كيلومتر نوار ســاحلى اين شهرســتان گفت: با تعامــل و همراهى مديران و دســتگاههاى اجرايى، خدمات مناسبى به گردشگران در تابســتان ارائه شد. يونس رنجكش پرداخــت مطالبــات و حقوق اعضــاى هيئت نجات غريق و اولويتبخشــيدن به برنامههاى فرهنگى و هنرى با همكارى ســپاه و ساير دستگاههاى اجرايى را از برنامههاى ستاد ساحلهاى آستارا عنوان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.