آيــا آزمايشهاى موشكى كره شمالى هواپيماهاى مسافربرى را تهديد مىكند؟ ■

TOURISM - - جهانسرا -

زمانى كه كره شــمالى موشــكهايش را به ســوى حريم هوايــى ژاپــن و اقيانوس آرام پرتاب مىكند، اين موشــكها در فضاى هوايى بينالمللــى و بر فــراز هواپيماهــاى غيرنظامى پــرواز مىكنند. اما چقــدر اين خطر وجود دارد كه اين موشــكها با يك هواپيماى مسافربرى برخــورد كنند؟ اين ســؤالى اســت كــه در پى پرتــاب دو موشــك اخير كــره شــمالى براى بسيارى به وجود آمده است.

بهخصوص آنكه كره شــمالى بدون اعلام هرگونه هشدارى اين موشكها را پرتاب كرده اســت. ويپين نارانگ، كارشناس مسائل امنيتى جنوب آســيا ضمن هشدار گفته است: »چنانچه يك هواپيماى مســافربرى هدف اين موشكها قرار بگيرد، آنگاه فشــارها براى انجام اقدامى نظامى از سوى آمريكا و متحدانش بسيار زياد خواهد بــود.« به گفتــه او البتــه احتمال وقوع چنين ســناريويى بســيار اندك اســت. آنكيت پاندا، معاون ســردبير وبسايت خبرى ديپلمات معتقد اســت كه »ايــن آزمايشهاى موشــكى بــراى هواپيماهــاى تجارى خطرناك هســتند.« كره شــمالى بدون اعلام قبلى دست به آزمايش موشــكى مىزند كه اين يعني هشدارى از قبل در اينباره داده نمىشود. معمولاً كشورها انجام چنيــن آزمايشهايى را از قبــل اطلاع مىدهند تــا هواپيماهــا و كشــتىها از ورود بــه مناطق مشخصي خوددارى كنند.

به گفته آقــاى پاندا »تعييــن خطر واقعى وقوع هرگونه ســانحهاى دشــوار اســت.« كره شــمالى همانند ســاير كشــورها بــه اطلاعات مربوط به سيســتم حمل و نقل هوايى بينالمللى دسترســى دارد. بنابراين كارشناسان اين كشور قادرند مســير حركت موشــك را بررسى كنند و مســيرى كمترافيك را انتخــاب كنند. آقاى پانــدا همچنين مىافزايد: »يقينــاً پيونگ يانگ درصدد است خطر بروز هرگونه سانحهاى را به حداقل برساند. برخلاف آنچه مردم احتمالاً فكر مىكنند، آنها (كره شــمالى) نمىخواهند حادثه اتفاق بيفتد و مســيرى را انتخــاب مىكنند كه كمترين خطر را داشــته باشــد.« اما خطر بروز ســانحه به قوت خــود باقى اســت و دو عامل مىتوانــد ايــن خطر را تشــديد كند: موشــك تغيير جهت دهد و وارد مســير شلوغترى شود، موشــك در حين پرواز متلاشى شود و قطعات آن بــه اطــراف پرتاب شــود. آنكيــت پاندا با اشــاره به احتمال متلاشىشدن موشك در حين پرواز، مىگويد: »قطعات موشــك متلاشىشده مىتوانــد بــراى هواپيماهــاى در ارتفــاع بالا خطرناك باشد «.

خطوط هوايـى اقدامات احتياطى اتخاذ مىكنند

خطر وقوع سانحه بســيار اندك است؛ اما اين مســئله مورد توجه شركتهاى هوايى قرار گرفته اســت. اليس تيلور، تحليلگر سيستم حمل و نقل هوايى مىگويد: »برخى از خطوط هوايى براى اجتنــاب از پرواز بر فراز كره شــمالى و منطقهاى بين كره شمالى و هوكايدو، مسيرهاى پروازخود را تغيير دادهاند.« به گفته آقاى تيلور، در اوايــل ماه گذشــته ميلادى (اوت) شــركت هواپيمايى ايرفرانــس، منطقه پرواز ممنوع خود در اطراف حريم هوايى كره شــمالى را گسترش داد. »اين تصميم پس از آن گرفته شــد كه يكى از پروازهــاى اين شــركت هواپيمايى در حدود 100 كيلومتــرى مســير يكــى از آزمايشهاى موشــكى قبلــى كــره شــمالى قــرار گرفت.« درنهايــت يك خطــر ديگر هم وجــود دارد كه خطــوط هوايى به آن توجه دارند. حوادثى نظير سرنگونكردن يك هواپيماى مسافربرى خطوط هوايى مالزى بر فراز اوكراين در سال 2014 به معناى آن است كه شركتهاى هواپيمايى كاملاً به خطرات اشتباهگرفتن هواپيماهاى مسافربرى بــا نظامــى در داخل يــا نزديك مناطــق مورد مجادله آگاه هستند.

ايــن بديــن معناســت كــه اگــر تنش در شــبهجزيره كــره افزايش يابد، احتمــالاً خطوط هوايى براى اجتناب از پرواز بر فراز اين منطقه، مسيرهاى ديگرى را انتخاب ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.