مأموريتكاسينى تمام شد

TOURISM - - جهانسرا -

ســوخت كاوشــگر فضايى تحقيقاتى كاسينى ناسا تمام و ارتباط آن با زمين قطع شد. اين فضاپيما منهدم و در ابرهاى زحل ناپديد خواهد شــد. كاســينى منهدم مىشــود تا با قمر تيتان برخــورد نكند و اين قمر را كه ممكن اســت ميزبان حيات برخى باكترىها باشــد، آلوده نكند. ســيگنالهاى كاســينى در ســاعت يازده و 55 دقيقه به وقت گرينويچ قطع شد. اين فضاپيما به بخشــى از ســيارهاى كه روى آن تحقيق مىكرد، تبديل مىشــود و به طبيعت آن بازمىگردد. كاسينى در سال 2014 به زحل رسيد و كمى بعد كاوشگر هويگنز را به مقصد قمر تيتان سياره زحل رها كرد. مأموريت تحقيقى و كاوش فضايى كاسينىهويگنز از درياچههاى گاز متان تيتان و يك اقيانوس آب زير زحل پرده برداشــت. كاوشگر فضايى تحقيقاتى كاسينىهويگنز بههمراه فضاپيماى جســتوجوگر هويگنز بهطور مشــترك توســط ناسا و ســازمان فضايى اروپا براى كاوش به فضا فرستاده شده بود تا دور زحل بگردد و اطلاعاتى از آن به زمين مخابره كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.