انتشار كتاب »گذر از ايران« در ايتاليا

TOURISM - - جهانسرا -

كتاب »گذر از ايران، شــهرها، معمارى و مناظر« در ايتاليا منتشــر شــد. به گــزارش ايرنا، اين كتاب نتيجه ســفرهايى اســت كه مؤلفان آن به مناســبتهاى مختلــف در چارچوب توافقات دانشــگاهى براى تبادل فرهنگى ميان دانشــگاهها، كنفرانسها، معرفى كتاب، كارگاههاى آموزشــى طراحى با دانشــجويان و اساتيد ايتاليايــى و ايرانى، از ســال 2010 بــه بعد به ايران كردهاند. اين كتاب به شــرح مناظــر، شــهرها و معمارىهــاى بســيارى در ايران مىپردازد و يك كار دقيق تحقيقاتى بهشمار ميرود كه از سوى معمارهاى ايتاليايى و با روايتى همدلانه نوشــته شده است. اين كتاب در 320 صفحه از ســوى انتشــارات »منفــردى اديتزيونــه« منتشــر شــده و به قيمت 25 يورو در كتابفروشىها به فروش گذاشته شــده اســت. مؤلفان اين كتاب پس از بازگشــت از سفرهايشــان، بــه بررســي عمــق ميــراث فوقالعاده بهدستآمده در ايران و شرح آن در كتابخانهها، در گفتوگو با دوستان و در كتابهــاى معمارى و رمانها پرداختنــد. تصاوير منتشرشــده در اين كتاب نيز به درك زندگــى روزمره ايران كمك مىكند. اين كتاب نهفقط براى مســافرانى كه اكنون به ايران ســفر مىكنند و قصد ســفر به آن را در آينده دارند، بلكه براى آنهايى كه براى نخســتين بار با اين واقعيت مواجه مىشــوند، مفيد اســت. كتاب گذر از ايران، شهرها، معمارى و مناظر، با شــور و حرارتي خاص از خاورميانــهاى صحبت مىكند كه ديدگاههاى تحريفشــده و رويدادهاى ژئوپليتيك باعث شــده است تا در غرب دور و بيگانه جلوه كند. كشورى كه توانست قرنها هويت خود را حفظ كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.