گردشگري دبي به كدام سمت ميرود؟

TOURISM - - جهانسرا -

امــارات متحده عربى و مشــخصاً دبى، يكى از مهمترين مقاصد خارجى گردشــگرى ايرانيــان را تشــكيل مىدهــد. آمارها نشــان مىدهــد در فاصلــه ماههاى ژانويــه تا ژوئيه ســال 2017 ميلادى ميزان ســفر گردشگران ايرانــى به دبى، با رشــد 23 درصــدى همراه بوده اســت. براســاس آمــار منتشرشــده از ســوى وزارت توريسم و بازاريابى بازرگانى دبــى، در طــول نيمه نخســت ســال 2017، دبــى توانســت 06/8 ميليــون گردشــگر با اقامت شــبانه را به اين اميرنشــين جلب كند كه نســبت به مدت مشابه ســال 2016 رشد 10/6 درصدى نشان مىدهد. اين آمار نشان مىدهــد تقريبــاً تمــام 20 بازار گردشــگرى نخســت اين اميرنشــين، رشــد مثبت يا ثابتى را نســبت به عملكرد 6 ماه نخست سال پيش تجربــه كردنــد و حتى 5 مبــدأ از 10 مبادى عمده اين كشور شاهد رشــد دورقمى بودند. با احتســاب آمار مــاه ژوئيه، تنها 4 كشــور از 20 مبــادى برتر رشــد منفى در فرســتادن گردشــگران در ايــن 7 مــاه را تجربــه كرده بودند و از 16 مبدأ كه رشــد مثبت داشــتند، 8 مبــدأ رشــدى دورقمــى را شــاهد بودند. همچنيــن تعــداد كل گردشــگران بينالمللــى ايــن اميرنشــين در 7 ماه نخســت 2017 به 9/2 ميليون نفر رســيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 2016 افزايش 800هزار نفرى را نشــان مىدهد. در 7 ماه نخست سال 2017، يكپنجم از كل گردشــگران واردشده به دبى از منطقه كشــورهاى حاشــيه خليــج فارس و يكپنجــم نيز از كشــورهاى اروپــاى غربى بهمنظور بازديد از اين اميرنشــين به امارات پــرواز كــرده بودنــد. منطقه جنوب آســيا با 18 درصــد در رده ســوم مناطــق مبــادى گردشگرى دبى قرار داشت و منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و منطقه شمال و جنوب شرقى آســيا هريك با 11 درصــد در ردههاى بعدى فرســتادن گردشــگر به دبى قرار داشــتند. از 20 درصد باقىمانــده نيز 7 درصد در اختيار فدراسيون روســيه و كشورهاى اطراف آن يا به عبارت ديگر اروپاى شــرقى، 6 درصد در اختيار قاره آمريــكا، 5 درصد در اختيار قاره آفريقا و 2 درصد نيز در دســت استراليا واقع شــده بود. ايران از نظر رشد تعداد گردشگران ورودى به دبى، در ميان 20 مبدأ گردشــگرى برتر دبى، پس از روســيه و چين كه به ترتيب رشد 96 و 53 درصدى در 7 ماه نخست سال 2017 داشتهاند، سوم بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.