صدور رواديد روسيه براى گردشگران ايرانى لغو مىشود

سفير روسيه در تهران:

TOURISM - - جهانسرا -

سفير روســيه در تهران گفت: براســاس توافق دوجانبه بين رؤساى جمهور دو كشور ايران و روسيه در آينده نزديك، رواديد سفر گردشگران ايرانى به روسيه لغو مىشود.

به گزارش تســنيم، لــوان جاگاريان در ديدار با اســتاندار مازندران در ســارى اظهار داشت: كشــور ما نســبت به اين توافق موافقت خود را اعلام كرده و منتظر اجراى آن از ســوى جمهورى اســلامى ايران هستيم. وى ابراز اميدوارى كرد حداكثر تا پايان سال ميلادى جارى (2017) اين اقدام عملياتى شــود. جاگاريان گفت: براساس اين توافق سفر گردشگران روســى به ايران نيز بدون رواديد امكانپذير مىشــود. ســفير روسيه در تهران افزود: در حال حاضر لغو رواديد براى گردشگران كشورهاى تركيه، تايلند و امارات در حال اجرا بوده و بهزودى اين طرح براى كشــور مصر نيز عملياتى خواهد شــد. وى دليل تأخير در اجراى لغو قرارداد گردشگران ايرانى به روســيه را پيگيرىنكردن آن از سوى آژانسهاى ايرانى عنوان كرد و ادامه داد: كشورش هيچ مشكلى براى اجراى لغو رواديد گردشگران ايرانى ندارد.

اســتاندار مازندران نيز با ابراز خرسندى از گسترش روابط سياسى و تجارى بين ايران و روســيه گفت: اين روابط مىتواند در سطح استانها نيز پيگيرى شــود. ربيع فلاح جلودار افــزود: مازندران از لحاظ اقتصادى و تجــارى و مواهب طبيعى داراى ظرفيتهاى زيادى اســت كه مىتواند روابط گســتردهترى با مسكو و ساير استانهاى روسيه داشته باشد. فلاح، لغــو رواديــد و اجراى طرح گمرك ســبز را از مهمتريــن راهكارها براى گسترش روابط بيناستانى با كشور روسيه عنوان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.