هشدار امنيتى در انگليس به بالاترين حد رسيد

گردشگران مراقب باشند

TOURISM - - جهانسرا -

»ترزا مى« نخستوزير انگليس شامگاه جمعه اعلام كرد كه ســطح هشــدار امنيتى در اين كشور در پى حادثه تروريســتى متروى لندن به بالاترين حد رســيده اســت. به گــزارش ايرنا، نخســتوزير انگليــس در گفتوگو با خبرنگاران گفت: من امروز اعلام كردم كه ســطح هشدار امنيتى مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت؛ در همين رابطه »مركز آناليز حوادث تروريستى«، ارگان مستقلى كه سطح هشــدار امنيتى كشور را براســاس اطلاعات بهدستآمده تعيين مىكند، اكنون تصميم گرفته اســت ســطح هشــدار امنيتى را از شــديد به بحرانى ارتقا دهــد. وى افزود: اين بدين معناست كه براساس ارزيابى آنها، احتمال يك حمله تروريستى در انگليس قريبالوقوع است. »ترزا مى« بيان داشت: بهدنبال اين تصميم، پليس از وزارت دفاع انگليس درخواست كرده تا بخشى از عمليات موسوم به »تمپرا« را به اجرا بگذارد؛ اين عملياتى است كه براساس آن وزارت دفــاع به پليــس كمك خواهد كــرد و نيروهاى نظامى در مناطــق محافظتشــده جايگزين مأمــوران پليس خواهند شــد. نخستوزير انگليس همچنين عنوان كرد كه تا انجام تحقيقات پليس، مردم شاهد افزايش حضور نيروهاى مسلح در ســطح شــهر خواهند بود تا از آنها حفاظت كنند. صبح روز جمعه بر اثر انفجار يك بمب دستســاز در ايســتگاه مترو پارسونز گرين در غرب لندن، 29 تن مجروح شدند. منابع انگليســى مىگويند كه داعش مسئوليت اين انفجار را بر عهده گرفته است. با اين حال پليس تاكنون عامل اين حادثه را دستگير نكرده و به دنبال اوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.