سفر زائران پاكستانى با »پرواز مستقيم« به عتبات

TOURISM - - جهانسرا -

در آســتانه ماه محرم و شــور و اشــتياق پاكستانىهاى دوســتدار اهل بيت(ع)، شركت هواپيمايى دولتى پاكستان PIA)( اقدام به ايجاد خط پرواز مستقيم كراچى به نجف و بالعكس كرده اســت. يكى از مسئولان دفتر نمايندگى شركت هواپيمايى دولتى پاكستان روز شنبه در گفتوگو با ايرنا گفت كه اين پرواز از روزهاى اخير آغاز شده و با توجه به افزايش حجم ســفر پاكســتانىها به شهرهاى مقدس عراق، فعلاً قرار است هفتهاى ســه بار اين پرواز انجام شود. قيمت بليت پرواز مستقيم كراچى به نجف (فقط بليت رفت) در اين روزها بيش از 400 دلار (45هزار روپيه پاكســتان) است. با توجه به اينكه پس از مراسم اربعين ميزان مسافرت پاكستانىها به عراق كاهش خواهد يافت، هنوز مشخص نيست كه آيا شركت هواپيمايى دولت پاكستان پروازهاى كراچى- نجف را در طول سال ادامه خواهد داد يا نه. همه ساله در ايام محرم صدها هزار نفر از شيعيان پاكســتان از مسيرهاى مختلف عازم عتبات عاليات مىشوند. در سالهاى گذشته بيش از 90 درصد اين سفرها از طريق خاك ايران و بهشكل سفرهاى زمينى يا هوايى انجام مىشد. سفارت جمهورى اســلامى ايران و نيز كنسولگرىهاى كشورمان در شهرهاى كويته، كراچى، پيشــاور و لاهور اين روزها بهطور شبانهروزى مشغول انجام كارهاى مربوط به صدور رواديد براى پاكســتانىهايى هســتند كه قصد سفر به عتبات عاليات از مســير ايران را دارند. نبود پروازهاى مســتقيم كافى ميان شهرهاى مختلف پاكستان و شهرهاى بزرگ ايران، بهويژه نبود پرواز مستقيم ميان پايتختهاى دو كشور، باعث شده است زائران پاكستانى از شركتهاى هواپيمايى كشورشان درخواست ايجاد پرواز مستقيم براى سفر به عتبات عاليات كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.