گشايش دفتر مركزى هواپيمايى بريتيشايرويز در ايران

TOURISM - - جهانسرا -

شــركت هواپيمايى بريتيشايرويز انگليس پس از گذشــت يك سال از آغاز مجــدد پروازهايش به تهــران، از افتتاح دفتر مركزى خــود بهمنظور افزايش رفاه مشتريان، ارائه گزينههاى بيشتر و بهبود كيفيت ارائه خدمات خبر داد. به گزارش ايرنا، »رابرت ويليام« مدير فروش آســيا، اقيانوســيه و خاورميانه خطوط هوايى بريتيشايرويز در اينباره اعلام كرد: بريتيشايرويز ســابقهاى طولانى در پرواز به ايران دارد و پس از يك ســال، همچنان از آغاز پروازهايمان به ايران خرســنديم. افتتاح دفتر مركزى در پايتخت ايران مىتواند رفاه حال مشتريانمان را حفظ كرده و افزايش دهد. مشــتريان خطــوط هوايى بريتيشايرويــز مىتوانند پرواز خود از تهران را به حدود 200 مقصد شــبكه پروازى ما انتخاب كنند. وى افزود: افتتاح ايــن دفتر مايه افتخار ما بوده و خود را متعهد مىدانيم تا خدمات ارتقايافتهاى در راســتاى بهبود رفاه حال مشــتريان ايرانى، ارائه دهيم. مشــتريان ما هر بار كه با بريتيشايرويز ســفر كنند، كيفيتى بهتر را تجربه خواهند كرد. پروازهاى مســتقيم تهــران- لندن خطــوط هوايى بريتيشايرويــز در 4 كلاس پروازى بــا هواپيماى بوئينگ 777 انجام مىشــود. در آوريل سال 2017، بريتيشايرويز از برنامههاى متنوع خود نظير ارائه خدمات ممتاز و احداث منطقه اختصاصى و سرپوشــيده در ترمينــال 5 فــرودگاه هيتروى لندن بهمنظور ارتقاى رفاه حال مشــتريان رونمايى كــرد. براى آگاهى از زمانبندى پروازهاى بريتيــش ايرويز از تهران، مىتوان به وبسايت اين شركت به آدرس www.ba.com مراجعه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.