حجاب در تاجيكستان هيچ جريمهاى ندارد

مجلسنمايندگانتاجيكستان:

TOURISM - - جهانسرا -

مجلس نمايندگان تاجيكستان در بيانيهاى اعلام كرد براى حجاب و پوشــيدن لباسهاى غيرملى هيچ جريمهاى تعيين نشده اســت. به گزارش فارس، پارلمان تاجيكستان در بيانيهاى اعلام كرد: قوانين جديد تصويبشــده توسط مجلس جهت پوشيدن حجاب در اين كشور هيچ جريمهاى را تعيين نكرده اســت. مجلس نمايندگان تاجيكســتان در عكسالعمل به شايعات درباره برخورد برخى از نمايندگان مقامــات اين كشــور كه زنان را براى پوشــيدن حجاب با جريمههــاى بزرگ تهديــد مىكنند، افزود: ايــن اقدام و برخورد غيرقانونى بوده و در هيچ قانوني پيشبينى نشــده اســت. مجلس ســفلى تاجيكســتان با يادآورى واردكردن تغييــرات و اصلاح در قانون تنظيم جشــن و مراســمهاى اين كشــور در اواخر ماه آگوســت ســال جــارى درباره اينكــه اشــخاص حقوقى و واقعــى بايد بــه فرهنگ ملى، ازجملــه زبان مادرى و لباس ملى ارج گذارند و آن را از تأثيرات منفى بيگانهها حفظ كنند، تصريح كرد: اين هنجار شهروندان تاجيك را ملزم به رعايت اين الزامات مىكند، اما براى رعايتنكردن آن هيچ جريمهاى پيشبينى نشــده اســت. به گفته اين منبع، نمايندگان مقامات بايد فرق بين عبارتهاى »موظف« و »مسئوليت« را بدانند. موظف به كارى هنوز به معنى جريمهكردن نيست. اين بيانيه مجلس تاجيكســتان در حالى اســت كه پس از واردكردن تغيير و اصلاح در قانون تنظيم جشــن و مراســمهاى تاجيكستان، برخى نمايندگان مقامات ذىربط اين كشور زنان را براى پوشيدن حجاب تهديد به جريمه كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.