هشدار قطر به شهروندان خود درباره سفر به مصر

TOURISM - - جهانسرا -

اداره امــور كنســولگرى وزارت امــور خارجه قطر شــامگاه جمعه با انتشار بيانيهاى درباره سفر شهروندانش بــه مصر هشــدار داد. به گــزارش ايرنا به نقــل از پايگاه اينترنتــى وزارت امــور خارجه قطر، اين هشــدار پس از آن صــورت مىگيرد كه مقامهاى مصرى، دســتورالعملى را درخصــوص اتبــاع قطرى هنگام ورود بــه مصر اعمال كردهاند. مصر بههمراه ســه كشور عضو شوراى همكارى خليــج فارس، 15 خرداد 96 با متهمكردن دوحه به حمايت از تروريســم، روابط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كرد. ازجمله خواستههاى كشورهاى تحريمكننده، تعطيلى شبكه خبرى الجزيره، بستهشــدن پايگاه نظامــى تركيه در قطر، توقــف همكارى نظامــى آنكارا با دوحــه، كاهش روابط ديپلماتيك دوحه با تهران، قطع روابط با اخوانالمسلمين، حــزبالله لبنان و آنچــه ارتباط با گروههاى تروريســتى القاعده و داعش عنوان شده است، بهشمار مىرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.