مهماننوازىاردكولىها

تجربههاى يك ايرانگرد حرفهاى

TOURISM - - ايرانگشت -

روسـتاى اردكـول از توابـع بخـش مركـزى شهرسـتان زيركـوه، در 15 كيلومترى شـهر حاجىآباد (مركـز شهرسـتان زيركـوه) و 100 كيلومتـرى قائـن قـرار دارد و بـه دليل كوههـاى سربهفلككشـيده، آب فراوان و خـاك حاصلخيزش، روسـتايى خوشآبوهوا و سرسبز محسوب ميشود.

بيشتر اهالى اين روستاى 600 نفره كشاورز و دامدار هستند و محصول اصلى آنها زعفران و زرشك است. بهجز ميوههاى گرمســيرى و مركبات، بقيــه ميوهها در اردكول كشت مىشــوند. خونگرمى و مهماننوازى از ويژگىهاى مردم مؤمن و فعال اينجاست. اين روستا سال 1376 بر اثر زلزلــه صددرصد تخريب شــد و از جمعيت 800 نفره آن، 209 نفــر در زلزله جان باختنــد. بعد از آن هم حدود نيمى از جمعيــت اردكول در حاجىآباد ســكنى گزيدند؛ اما بقيه در روســتا ماندند تا دوباره آن را بسازند. در 5 كيلومترى جنوبغربى روســتا، بقاياى قلعهاى با نــام چلونك (چهل دختر) وجود دارد كه با شــماره 15281 در فهرســت آثار ملى كشــور به ثبت رســيده اســت و كارشناســان اين اثر تاريخى را مانند بيشــتر قلعههاى كوهســتانى با شرايط و ويژگىهاى مشابه، از بناهاى دوران پيش از اسلام مىدانند كه در دوره اسماعيليان نيز از آن استفاده مىشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.