بافت تاريخى بيدسكان

TOURISM - - ايرانگشت -

■ روســتاى تاريخى و سرســبز بيدســكان در فاصله 29 كيلومترى شــرق فردوس در خراسان جنوبى و در مجاورت روستاهاى گستج، نوده، سرند و شهر اسلاميه قرار دارد. شغل اصلى ســاكنان روستا كشــاورزى و باغدارى اســت و در كنار آن دامدارى نيز رواج دارد. قرارگرفتن اين روستا در منطقه كوهستانى و وجود كوههاى زيبا، آب و هواى ييلاقى، وجود درههاى سرســبز و پوشيده از درختان بيد و باغات ميوه، بافت تاريخى و قلعه تاريخى و چند اثر ديگر همچون منازل قديمى، آبانبارها و ســد خاكى روستا باعث شده است اين روستا از هدفهاى گردشــگرى منطقه باشد. دره زيباى بيدســكان در قسمت شمالى روستا و به طول 4 كيلومتر پوشيده از درختان بيد سربهفلككشيده، درختان گردو و بادام، توت و ميوه است و در طول مسير نيز آب روان قناتها از كنار درختان عبور مىكند و بر زيبايى دره مىافزايد. همينطور سد خاكى زيباى روستا در فاصله 5 كيلومترى نرسيده به روستا قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.