مصعبى سرسبز و خنك

TOURISM - - ايرانگشت -

روسـتاى مصعبـى در حـدود 30 كيلومتـرى شـمالغربى شهرسـتان سـرايان واقع شـده اسـت. راه دسترسـى بـه آن آسـفالت اسـت و پيچوخمهـاى خطرناكى دارد.

در بيــن راه و در محل دوراهى چرمه به ســد شــهيد پارســاى، به ســدى بزرگ و بســيار زيبا مىرســيم كه با پهنه آبى وســيع خود تناســب نام كوير را بــر هم مىزند. در ايــن بين باغهاى بزرگ بادام وجــود دارند كه يكى از محصولات عمده منطقه محسوب ميشود. زعفران از ديگر محصولات مهم اين ناحيه بهشــمار مىرود. باغهاى بزرگ و چشمانداز سرسبز روســتاى مصعبى بهگونهاى است كه چشــم هر بينندهاى را خيره مىكنــد و مىتوان آن را يكى از سرســبزترين و آبادترين روســتاهاى خراســان جنوبى دانســت. پس از پيمودن چند كيلومتر مسير داخل رودخانه به كوههاى رســوبى سفيدى مىرســيم كه به دره سبزرود شــهرت دارد و يكــى از تفرجگاههاى مردم منطقه اســت. درختان گردو، آبشــارهاى كوچك و بــزرگ زيبا، محيط زيســت پاك، هواى مطبوع و غنــاى طبيعى و حياتوحش اين منطقه از ويژگىهاى آن بهشمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.