مرتفعترين تپههاى ماسهاى ايران

TOURISM - - ايرانگشت -

كويـر شـنهاى روان يا كوير رملـى را مىتوان در چنـد نقطه از ايران مشـاهده كـرد. آنچه در نزديكى روسـتاى زيباى دهسلم (يا دِهسلم) وجود دارد، بىشك يكـى از نمونههاى جذاب و منحصربهفرد كوير رملى در ايران است.

بــراى رفتن به ايــن كوير، بايد از نهبندان به ســمت كرمان حركت كنيم. پيش از خروج از پهنه خراسان جنوبى، به روســتاى دهسلم مىرسيم كه نخلســتاني بسيار زيبا را در خود جاى داده اســت. از آنجا بايد از طريق جاده فرعى (جــاده خاكــى) چند ده كيلومتــر را به ســمت مركز كوير حركت كنيم تا به جايى برســيم كه رقص خطوط برجســته بر بالاى شنهاى روان، آرامشى عميق به بازديدكنندگانش هديه مىكند و چشــماندازى در برابر او مىگذارد كه آثار تماشايش، تا ماهها در ذهنش خواهد ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.